Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 79/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

dowodów oraz istnienie braków w dokumentacji orzeczniczej., Pismem z dnia [...] kwietnia 2009 r. B.K., na podstawie art. 98 § 1 kpa, wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...
., na wniosek B.K. z dnia [...] lipca 2009 r., Centralna Wojskowa Komisja Lekarska przedłużyła zawieszenie ww. postępowania ponownie na okres trzech miesięcy lub do dnia ustania...

I OSK 2906/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

., W pierwszej kolejności Sąd I instancji wskazał, że nie ma podstaw do fakultatywnego zawieszenia przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., do czasu...
ani też do Sądu w trybie art. 61 § 1 i 3 P.p.s.a., Sąd zaznaczył przy tym, że zawieszenie postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości...

I SA/Wa 517/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

w [...] z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargi. Postanowieniem z [...] grudnia 2021 r...
niezadowolenie z zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie, podnosząc, że przedłużenie procedowania w tej sprawie poprzez jego zawieszenie jest dla stron...

II SA/Wa 443/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

. o odmowie zawieszenia i o umorzeniu jako bezprzedmiotowego wszczętego na wniosek K.P. złożony [...] stycznia 2014 r. postępowania w sprawie przydziału kwatery albo innego...
kwatery lub innego lokalu mieszkalnego zostanie umorzone., W odpowiedzi skarżący pismem z 21 listopada 2015 r. wniósł o zawieszenie w trybie art. 98 § 1 K.p.a. postępowania...

II SA/Wa 453/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

orzeczeń należą między innymi postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania. Na postanowienia te służy stronie zażalenie. Wynika to jednoznacznie zarówno z ogólnego...
przepisu art. 141 Kpa, jak również z art. 101 § 3 Kpa., Zgodnie z treścią art. 101 § 3 Kpa, na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie...

II SA/Wa 2175/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

jego zawieszenie. Wyjaśnił, że do chwili obecnej nie zakończyło się postępowanie w sprawie przyznania odwołującemu dodatku za długoletnią służbę wojskową. Organ ustalił...
na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie., W rozpoznawanej sprawie Minister Obrony Narodowej...

II SA/Wa 438/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-20

Wojska Polskiego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej postanawia: - umorzyć...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wskazując, że postępowanie w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej...

II SA/Po 1387/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego; I. uchyla zaskarżone postanowienie...
lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo innych jeszcze okoliczności mających znaczenie prawne (por. G. Łaszczyca, Zawieszenie ogólnego postępowania...

II SA/Po 285/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

rozstrzygnięcia Sądu w niniejszej sprawie, wobec czego zasadne jest zawieszenie postępowania z urzędu, do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny...
o s t a n a w i a zawiesić postępowanie. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak Pismem z dnia 11 lutego 2014 r. A.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę...

II SA/Wa 1330/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

1310/17., W dniu 1 lutego 2018 r. pełnomocnik organu wniósł o zawieszenie postępowania o sygn. akt II SA/Wa 1330/17, z uwagi na jego związek ze sprawą zawisłą pod sygn. akt...
, argumentując, iż w jego ocenie organ nieprawidłowo wykonał orzeczoną karę dyscyplinarną., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż wniosek o zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   27