Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SA/Gl 281/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

pojęcia 'zagadnienie wstępne' wskazując, że jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnoprawnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie indywidualnej, dotyczy...
, że zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść decyzji...

III SA/Gl 241/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-01

stopnia niepełnosprawności, a zatem wydanie orzeczenia przez Zespół Wojewódzki należy traktować jako zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy dalsze...
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na okres do 31 grudnia 2020 r. - jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści bowiem tego przepisu...

II SA/Ol 75/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

., W świetle ugruntowanego stanowiska orzecznictwa i doktryny zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie zagadnienia prawne...
przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanej regulacji może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

I OSK 2900/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym jest ustalenie przez sąd, czy dziecko zaliczone zostanie do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wskazania...
dla [...] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o sygn. [...] postępowanie zawierające zagadnienie wstępne, od którego rozpatrzenia zależy wydanie orzeczenia...

III SA/Gl 519/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

o stopniu niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Wnioskowi nie mógł zostać nadany dalszy bieg ze względu na zagadnienie wstępne w postaci postępowania...
. 7 Konstytucji RP bowiem w sprawie nie występują przesłanki do zawieszenia postępowania ze względu na zagadnienie wstępne. Nadto w jego ocenie organ wadliwie zastosował...

IV SA/Wa 2607/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

; zagadnienie wstępne, o jakim mowa w powołanym przepisie, stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania, której usunięcie warunkuje...
lub sądu; rozstrzygnięcie przez Sąd odwołania Wnioskodawcy jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie ma wpływ na jej zakończenie,, - gdy ustąpią przyczyny...

VII SA/Wa 1641/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

organu uzasadnione tym, że rozstrzygnięcie przez sąd odwołania Skarżącej od decyzji WZON z [...] czerwca 2018 r. nr [...] jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie...
ze względu na występujące zagadnienie wstępne - kwestię mającą charakter merytoryczny - powinny być podpisane przez wszystkich członków organu kolegialnego...

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

o stopniu niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Wnioskowi nie mógł zostać nadany dalszy bieg ze względu na zagadnienie wstępne w postaci braku orzeczenia...
postępowania ponieważ w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. Odwołano się do tez zamieszczonych w postanowieniu NSA z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt I SA 2585/00...

III SA/Gl 583/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

postępowania ze względu na zagadnienie wstępne. Nadto wniósł o stwierdzenie przez Sąd, że wydanie zaskarżonych aktów nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Żądając stwierdzenia...
rozstrzygnięte zagadnienie wstępne. Brak jakichkolwiek podstaw do wywodzenia, że postanowienie o zawieszeniu postępowania może wydać inny organ lub podmiot niż organ (skład...

III SA/Gd 1067/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-11

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących...
jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy, a nie wyłącznie sposób jej rozpatrzenia...
1   Następne >   +2   4