Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II GSK 2353/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wypowiedzenia beneficjentowi umowy w trybie art. § 21 ust. 1 pkt 1 umowy jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem determinuje ustalenie...
na przyjęciu że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy zagadnienie takie nie występuje;, w przypadku uznania, że podnoszony zarzut naruszenia art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Kr 985/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-22

przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania, w sprawie indywidualnej, dotyczy...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Od wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 156 k.p.a. będą zależeć dalsze losy postępowania w sprawie...

IV SA/Gl 709/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-03

zagadnienie wstępne, o którym mowa w tym przepisie., IZ RPO WSL jako organ II instancji w odniesieniu do przedstawionych powyżej zarzutów, stwierdziła, że zawarta umowa miała...
., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia podał, że skuteczność wypowiedzenia beneficjentowi umowy w trybie art. § 21 ust. 1 pkt 1 umowy jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art...

I SA/Ke 285/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-18

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stanowi zagadnienie wstępne, wobec toczącego się w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy postępowania w przedmiocie...
argumentację skierowaną na wykazanie, że rozstrzygnięcie postępowania w sprawie o stwierdzenia nieważności decyzji organu z 22 grudnia 2011r. stanowiło zagadnienie wstępne...

III SA/Łd 1002/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

. Zagadnienie wstępne to kwestia, która pozostaje poza właściwością danego organu i bez jej rozstrzygnięcia nie można dalej prowadzić postępowania., Na instytucji zarządzającej...
odpowiedzialności ARiMR za niezrealizowanie przez skarżącego umowy o dofinansowanie nie było zatem zagadnieniem wstępnym., Badanie przez instytucję zarządzającą...

IV SA/Gl 458/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-10

w sprawie sądowadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne, a więc sytuacja, gdy uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać na wynik...
. W sprawie tej występuje zatem zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania., W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Gl 240/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-10

, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowadministracyjnym. Wtedy w sprawie sądowadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne...
Zarządu Województwa [...] zależy wprost od treści uchwały wyjaśniającej. W sprawie tej występuje zatem zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać...

III SA/Gl 876/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-08

postępowania ponieważ wnioskodawczyni nie była stroną postępowania a tym samym niniejsze postępowanie nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
(...)., Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia rozumienia pojęcia 'zagadnienia wstępnego' użytego w art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Zgodnie z tym przepisem organ administracji...

II GZ 741/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik...
., Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne...

III SA/Gl 698/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-01

postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego...
sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   18