Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

IV SAB/Wa 1671/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

się przed sądem powszechnym nie stanowi zagadnienia wstępnego, ponieważ może tylko potencjalnie w przyszłości dotyczyć tytułu prawnego do nieruchomości., Zarząd Dzielnicy...
dotyczące zawieszenia wskazując, że postępowanie toczące się przed Komisją Weryfikacyjną nie stanowi zagadnienia wstępnego, ponieważ może tylko potencjalnie w przyszłości...

I SAB/Wa 63/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

postępowanie z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Złożone w tej sprawie zażalenie organ przekazał organowi odwoławczemu pismem z [...] czerwca 2017...
sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jest zagadnienie, czy organ administracji publicznej podejmuje czynności w toku...

I OZ 1034/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-23

mieszkaniowej swoich wstępnych i zstępnych, skoro skarżąca wielokrotnie wskazywała, że nie posiada rodziny. W zażaleniu zarzucono także naruszenie art. 141 § 4 w zw...
nie udokumentowała warunków mieszkaniowych wstępnych i zstępnych, 'strona skarżąca do dnia podjęcia zaskarżonej uchwały nie uzupełniła wniosku o wymagane informacje dotyczące warunków...

II SAB/Wa 641/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

warunków mieszkaniowych wstępnych, danych dotyczących powierzchni mieszkalnej i użytkowej lokali, a także tytułu prawnego do lokali i możliwości zamieszkania...
2016 r. organ wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie braku możliwości zamieszkiwania u wstępnych, załączając druki stosownych oświadczeń. Skarżący...

II SA/Wa 98/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów., W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, w części dotyczącej R. H., Zarząd Dzielnicy...
w uzasadnieniu uchwały ustalić stan faktyczny sprawy w zakresie zagadnienia zamieszkiwania zainteresowanego z poprzednim najemcą, wskazać, jakim dowodom dał wiarę, a jakim...

I OSK 1678/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

mierze posiadały charakter cywilnoprawny i polegały na wstępnych przygotowaniach do dobrowolnego, z obydwu stron, zawarcia umowy w sprawie przedmiotowej izby. Wskazywane...
w tych zagadnień oraz przyjęcie stanu faktycznego sprawy z ich pominięciem a także przemilczenie naruszenia prawa przez Organ tj.:, art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...