Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 959/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-01

stawiane w dniu [...] r. przez tegoż właściciela, stanowią zagadnienie wstępne dla sprawy już zakończonej przez ten organ powołaną prawomocną decyzją z dnia [...] r...
Administracyjnego, podkreśla się, że przy ocenie czy dana kwestia stanowi zagadnienie wstępne niezbędne jest uprzednie ustalenie związku pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej...

II SA/Kr 1692/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

, rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało...
mu jednostek terytorialnych podlegał rozstrzygnięciu jako zagadnienie wstępne przez Głównego Inspektora Sanitarnego i w dacie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...

IV SA/Gl 668/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-21

decyzją z dnia [...] r., zaś jego pełnomocnik wskazał, iż podstawę wznowienia stanowi przepis art.145 § 1 pkt 7 k.p.a. W ocenie adwokata A. D. zagadnieniem wstępnym...
. Zagadnienie wstępne jest rozstrzygane przez organ współdziałający lub sąd i na czas jego wydania postępowanie właściwe podlega zawieszeniu. W sprawie, w jakiej zapadła decyzja...

III SA/Gl 598/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-06

., W niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem brak było zagadnienia wstępnego, zwanego kwestią wstępną lub prejudycjalną...
. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione jest od wcześniejszego...

III SA/Gl 329/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-28

lub na żądanie strony., W niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem brak było zagadnienia wstępnego, zwanego kwestią wstępną...
lub prejudycjalną. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione...

III SA/Gl 367/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-05

lub na żądanie strony., W niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem brak było zagadnienia wstępnego, zwanego kwestią wstępną...
lub prejudycjalną. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione...

II SA/Ka 2197/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-27

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Występujący w tym przepisie termin 'zagadnienie wstępne' dotyczy zagadnienia prawnego, którego ocena należy do innego organu...
państwowego (lub sądu), niż organ, który prowadzi postępowanie, mające ulec zawieszeniu. Z kolei rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego ma nastąpić we właściwym trybie...

III SA/Kr 949/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-11

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne., W rozpoznawanej sprawie...
o art. 97 § 1 pkt 4 kpa w sprawie z jej wniosku o ekshumację. Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego, jaka zostanie udzielona skarżącej nie jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Ka 1438/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-04

przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem brak było zagadnienia wstępnego, zwanego kwestią wstępną lub prejudycjalną. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zgodnie z § 2 tego przepisu, gdy ustąpiły...

II SA/Ka 948/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-24

., W niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania, albowiem brak było zagadnienia wstępnego, zwanego kwestią wstępną lub prejudycjalną. Zagadnienie...
państwowej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zgodnie z § 2...
1   Następne >   +2   4