Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

IV SA/Wa 1254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

wstępnego przez inny organ lub sąd;, * zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zatem zawieszenie postępowania w oparciu o powyższy przepis może nastąpić...
przedmiotowego postępowania, ponieważ nie jest to zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie czy ujawnienie w ewidencji gruntów działek...

II SA/Rz 885/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-30

, istnieje dokumentacja pozwalająca na dokonanie żądanej zmiany., Zgodnie z pierwszym stanowiskiem sądowy spór o własność nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne w stosunku...
. Podkreślić należy, że zagadnienie wstępne to zagadnienie o charakterze materialnoprawnym. O istnieniu kwestii prejudycjalnej decyduje jej związek z aktualnie rozpatrywaną...

II SA/Rz 1248/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-08

przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przez 'zagadnienie wstępne' rozumieć należy sytuację, w której rozstrzygnięcie sprawy i wydanie...
jest zagadnieniem wstępnym w takim postępowaniu. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego rozstrzygające o stanie prawnym nieruchomości będącej przedmiotem postępowania...

IV SA/Po 118/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

nie może być uznane za zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie. Dopiero w przypadku wydania orzeczenia sądowego w sprawie o zasiedzenie w wyniku którego stan prawny...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego I. O. i L. O. wnieśli...

I OSK 639/10 - Wyrok NSA z 2011-03-02

sprawy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnień wstępnych polegających na wyjaśnieniu między innymi:, - kto jest właścicielem parcel gruntowych z których powstała ulica...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to sytuacja, w której rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy...

III SA/Kr 755/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-16

uznawanego za zagadnienie wstępne, brak jest podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, co nie wyłącza możliwości późniejszego...
, że zagadnienie wstępne to : 1) zagadnienie, które wyłoniło się w toku postępowania administracyjnego, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu, 3) wymaga ono...

IV SA/Wa 908/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-11

, jest uzasadnione, aczkolwiek zagadnieniem wstępnym nie jest przedmiot prowadzonego przez sąd z pozwu wnioskodawcy postępowania o sygn. akt [...], czyli naruszanie prawa...
zagadnienia wstępnego użyte w powołanym przepisie jest sporne, niemniej przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. są kwestie (zagadnienia...

I OSK 1990/16 - Wyrok NSA z 2018-06-06

rozgraniczenia jest zagadnieniem wstępnym w sprawie z wniosku R.K. i S.K. o wprowadzenie w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta [...] zmiany wskazanego na mapie...
, zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., uzasadniającym zawieszenie postępowania, będzie jedynie taka kwestia prawna, której uprzednie...

II SA/Sz 1376/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

z [...]r. posiadane przez Starostwo mogą stanowić podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., dlatego...
uzgodnienie ewidencji gruntów i budynków z dokumentami z [...]r. nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Wpis ten należy traktować jako prawomocne...

II SA/Bk 449/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-01

na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 kpa przyjmując, że rozstrzygnięcie sądu w sprawie zasiedzenia jest zagadnieniem wstępnym w sprawie dokonania zmian w operacie ewidencji...
1 kpa, polegające na zawieszeniu postępowania pomimo braku po temu podstaw prawnych, gdyż nie istnieje w sprawie zagadnienie wstępne uzasadniające takie postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14