Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

II SA/Op 287/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

spornej nieruchomości przez zasiedzenie, tocząca się przed Sądem Rejonowym w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;, - art. 11, art. 12...
k.p.a., że z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczone są cztery elementy: po pierwsze, zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego...

II SA/Gd 619/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-05

regulujących określone postępowanie wykazuje charakter trwały. Powołując się na orzecznictwo sądowe organ wskazał, iż w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne należy do właściwości...
określone zagadnienie wstępne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. W niniejszym przypadku...

II OSK 1221/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

dla rozpoznania niniejszej sprawy jest ustalenie, czy w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., skutkujące koniecznością zawieszenia...
od przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji. Tym samym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu legalizacyjnym...

II OSK 2463/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12

jest tego rodzaju, że o jej istnieniu przesądza tylko i wyłącznie inny organ administracji lub sąd. Sąd wyjaśnił następnie, że zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie...
wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...

IV SA/Po 228/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-16

zabudowy stanowi, w niniejszej sprawie, zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 kpa. Istnienie zagadnienia wstępnego stanowi natomiast przesłankę obligatoryjnego...
pkt 4 kpa,. Skarżąca podniosła, że w niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne...

II SA/Ol 404/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-18

administracyjna, rozstrzygająca wyłącznie zagadnienie wstępne. Należy zatem przyjąć, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego następuje w decyzji administracyjnej...
załatwiającej sprawę. Argumentu dostarcza treść art. 100 § 2 in fine, w którym mowa, że organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne...

II SA/Rz 997/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inne organy lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...
będący przedmiotem postępowania, stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym tego budynku., Z akt sprawy organu I instancji wynika, że pod sygnaturą...

II SA/Op 113/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-09

, powołując się na poglądy orzecznictwa wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. mamy do czynienia wówczas, gdy: zagadnienie to wyłania...
sprawie nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Zaskarżone do WSA w Opolu postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu...

II SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

nie występuje zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania. W sprawie, bowiem dla prawidłowego rozpoznania koniecznym jest ustalenie...
'zagadnienie wstępne'. W doktrynie i orzecznictwie przez pojęcie to rozumie się sytuacje w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100