Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozpatrzone. Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' rozumieć należy kwestię prawną, która nie była jeszcze prawomocnie przesądzona...
zarzuciła naruszenie:, 1) art. 100 § 1 kpa w stopniu rażącym, poprzez wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego dopiero po upływie roku od zawieszenia...

II SAB/Sz 64/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-06

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, w tym w szczególności przez sąd powszechny...
zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny w postępowaniu, wszczętym z powództwa Gminy o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, zawisłym przed Sądem Okręgowym pod sygnaturą...

III SA/Lu 224/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-17

nr [...]. Postępowanie o potwierdzenie własności działki nr [...] stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy o rozgraniczenie., W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił...
prowadzący ewidencję gruntów i budynków - o wyniku przeprowadzonego postępowania stanowiącego zagadnienie wstępne, dotyczące stanu prawnego nieruchomości oznaczonej...

II SAB/Bd 75/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

na fakt, że w sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia przez sąd, a mianowicie ustalenie kręgu spadkobierców zmarłych osób, które według...
niewystąpienie o wyjaśnienie zagadnienia wstępnego i zaniechanie podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia przeszkody w postępowaniu, co skutkuje jego przedłużaniem...

I SA/Gd 518/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-26

., Z powyższego wynika, że Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje...
celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy...

I SA/Gd 561/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-17

może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę...

II FSK 3668/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej., W judykaturze (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2008 r...
orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. W ocenie Naczelnego Sądu...

III SA/Kr 75/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-11

się postępowania w stosunku do postępowania mającego ulec zawieszeniu., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego...
sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą...

I OSK 617/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-06

jest celowe. Zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości, jak i ekonomiki procesowej., Zagadnienie wstępne stanowi przeszkodę...
zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Rozstrzygnięcie w tej drugiej sprawie tylko wtedy będzie upoważniało do zawieszenia postępowania...

I OSK 616/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-06

względami celowości, sprawiedliwości, jak i ekonomiki procesowej., Zagadnienie wstępne stanowi przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...
sądowoadministracyjnym, a innym postępowaniem związku o charakterze prejudycjalnym, polegającego na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   12