Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 141/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-30

rozpatrywać w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, które licznie przywołał. Na tej podstawie przedstawił wniosek, że zagadnienie wstępne, wiąże się z wystąpieniem...
postępowania, względnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ. Zdaniem strony, zagadnienie wstępne w rozpatrywanej sprawie, polega na konieczności...

I SA/Kr 139/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-04-20

to należy rozpatrywać w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, które licznie przywołał. Na tej podstawie przedstawił wniosek, że zagadnienie wstępne, wiąże...
to, stanowiące zagadnienie wstępne, nazwane zostało 'postępowaniem głównym' i ma rozstrzygnąć sprawę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w tym samym stanie faktycznym...

I SAB/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

w oczekiwaniu na ostateczne stanowisko wierzyciela. W takiej sprawie nie mamy bowiem do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wierzyciel...
w postępowaniu egzekucyjnym działając na zasadzie art. 34 § 1 u.p.e.a. nie rozstrzyga zagadnienia prawnego o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

II FSK 386/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

., Ustosunkowując się do przedstawionych twierdzeń autora skargi kasacyjnej wyjaśnić należy, że na etapie wstępnej kontroli skargi o wznowienie postępowania, która miała miejsce...
w podobnej sprawie skarżącego. W powołanym orzeczeniu stwierdzono, że skoro postępowanie zakończyło się na etapie fazy wstępnej w związku z niewykazaniem przez stronę...

I SAB/Kr 5/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-27

spadkobierców., 2. W dniu 10 grudnia 2018 r. NUS sporządził wstępną analizę akt sprawy, która wykazała, że do zeznania podatkowego nie zostały załączone wymagane dokumenty., 3...
jednocześnie, według własnej wstępnej oceny, wartość rynkową tej masy spadkowej na kwotę 117.621,00 zł., 13. W dniu 9 marca 2020 r. do NUS wpłynęło pismo Skarżącej z dnia 4 marca...