Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 1957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

patentu na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku...
, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 1958/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku, gdy w postępowaniu...
administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie. Jednocześnie wzywa...

II GSK 1412/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

, że rozstrzygnięcie sporu co do podmiotu uprawnionego do zgłoszenia stanowi zagadnienie wstępne. W przypadku powstania zagadnienia wstępnego organ administracji publicznej...
się do rozstrzygnięcia, czy wystąpiło w niej zagadnienie wstępne, narzucające konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na doktrynę...

VI SA/Wa 2189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-31

nadto, że zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych., Postanowieniem z [...] kwietnia 2013 r. Kolegium Orzekające utrzymało w mocy postanowienie...
sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 2311/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

, że rozstrzygnięcie sporu co do podmiotu uprawnionego do zgłoszenia stanowi zagadnienie wstępne. W przypadku powstania zagadnienia wstępnego organ administracji publicznej...
się do rozstrzygnięcia, czy wystąpiło w niej zagadnienie wstępne, narzucające konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na doktrynę...

VI SA/Wa 2146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

, że z uwagi na spór toczący się pomiędzy stronami dotyczący ustalenia prawa do wspólnego znaku towarowego R.[...], stanowiącego zagadnienie wstępne w myśl przepisu art. 97...
. Sp. z o.o. Pełnomocnik uprawnionego zarzucił w nim organowi, że błędnie uznał, iż w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy...

VI SA/Wa 2147/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

toczący się pomiędzy stronami dotyczący ustalenia prawa do wspólnego znaku towarowego R.[...], stanowiącego zagadnienie wstępne w myśl przepisu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
Pełnomocnik uprawnionego zarzucił w nim organowi, że błędnie uznał, iż w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji...

VI SA/Wa 2148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

toczący się pomiędzy stronami dotyczący ustalenia prawa do wspólnego znaku towarowego R.[...], stanowiącego zagadnienie wstępne w myśl przepisu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
Pełnomocnik uprawnionego zarzucił w nim organowi, że błędnie uznał, iż w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji...

II GSK 2737/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Patentowego, zaistniały między zgłaszającą a A. W. spór o prawo do spornego wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej, stanowi zagadnienie wstępne w świetle przepisu art...
nie występuje zagadnienie wstępne; oraz (ii) rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie przez UP RP nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia tegoż zagadnienia;, b) art...

VI SA/Wa 121/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

o rozstrzygnięcie w/w zagadnienia wstępnego załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie., Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikom: zgłaszającego...
na wynalazek', co potwierdza prawidłowe uznanie, że sporne stanowiska zgłaszającego i wpółtwórcy A. W. stanowią zagadnienie wstępne i uzasadniają wydanie postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   35