Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 61/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

istnieje bezpośrednia zależność między zagadnieniem wstępnym, którym, jego zdaniem, jest odpowiedzialność karna poszczególnych pracowników , a prowadzonym postępowaniem...
należy wskazać, że w ocenie strony skarżącej wynik postępowania karnego oraz ustalenia dokonane przez sąd powszechny stanowią zagadnienie wstępne dla sprawy...

III SA/Gl 277/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

, że stanowisko skarżącego jest prawidłowe i powaga rzeczy osądzonej w sprawie nie występuje. Nie było też zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 kpa...
zakończona wyrokiem [...] r. Oskarżenie dotyczyło przestępstwa z art. 220 § 1 kk. Zagadnienia wstępnego nie dostrzegł też sąd administracyjny, do czego był zobowiązany...

II SA/Gl 960/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-17

to zagadnienie wstępne. Nadto skarżący wskazał, iż w przypadku uznania przez organ, iż nie posiada on interesu prawnego sprawa powinna być załatwiona decyzją o umorzeniu...

III SA/Gl 250/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-20

;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);, 8) decyzja została wydana...
rozpoznania podania jest niedopuszczalne., Podanie o wznowienie postępowania administracyjnego wszczyna postępowanie wstępne, które powinno się zakończyć załatwieniem sprawy...

III SA/Gl 293/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

organu administracji geologicznej, gdyż kontrola doraźna, przeprowadzona [...] r. w ramach wstępnego ustalenia stanu sprawy nie wykazała nieprawidłowości polegającej...
doraźna, przeprowadzona w ramach wstępnego ustalenia stanu sprawy w dniu [...]r., nie wykazała nieprawidłowości polegającej na wydobywaniu kopaliny poza obszarem górniczym...

II SA/Ka 1092/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

sprzedany klientom, złożony na tymczasowym składowisku lub poddany dalszej przeróbce w zakładzie przeróbczym. Etap drugi obejmuje przeróbkę bazaltu, czyli proces wstępnego...
odsiania zanieczyszczeń i drobnych frakcji, kruszenia wstępnego, kruszenia wtórnego, a następnie klasyfikacji pokruszonego materiału na frakcje handlowe. Skarżąca podniosła...

II SA/Gl 887/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-20

określonej sprawy może nastąpić tylko wtedy, gdy wstępna kontrola wykaże dopuszczalność odwołania. Przyczyny niedopuszczalności odwołania mogą mieć charakter podmiotowy...
związane z prawem do gruntu, następnie związane z pozwoleniem na budowę., Dalej autorzy pisma podnoszą, ze zagadnienia dotyczące przesyłu paliw sieciami gazowymi...

II GSK 232/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

wznowieniowego nie może być dokonana na etapie wstępnym oceny wniosku wznowieniowego, a więc przed wszczęciem tego postępowania. W doktrynie i judykaturze problem ten nie budzi...
tego, że zagadnienie uznania uczestniczki za stronę okazało się podstawową kwestią przesądzającą o treści wyroku., 3) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez całkowite pominięcie...

II GSK 985/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2008, str. 265.). Przy czym podnieść należy, że nie można łączyć kwestii istnienia interesu społecznego z wstępnym ustaleniem...
Kompanii Węglowej S.A z siedzibą w Katowicach Oddział KWK 'Sośnica' w Gliwicach o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego, w szczególności spornym zagadnieniem...

II GSK 52/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

.). Przy czym podnieść należy, że nie można łączyć kwestii istnienia interesu społecznego z wstępnym ustaleniem zasadności wnioskowanego przez organizację sposobu...
A. w P. w postępowaniu z wniosku B. o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego, w szczególności spornym zagadnieniem było to, czy zachodzi przesłanka istnienia...
1   Następne >   2