Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 889/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-20

Garnizonową w P., a zatem czy występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisów art. 97 k.p.a., będącego podstawą zawieszenia postępowania. Z treści uzasadnienia...
. Zagadnieniem wstępnym, które powinien rozstrzygnąć Wojskowy Sąd Garnizonowy w P., jest ustalenie, czy nastąpił przewóz urządzeń domowych wynikających z przedłożonej faktury...

III SA/Lu 366/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

bezpośredniej opieki nad babcią, stanowiło zagadnienie wstępne nakładało na organy wojskowe obowiązek zawieszenia postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)., Orzeczenie...
do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, o którym była wcześniej mowa (tj. do czasu wydania decyzji przez Wojewodę L., a w przypadku jej zaskarżenia...

II SA/Wr 5/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-18

było określenie form i ram postępowania w tej sprawie, jednakże ponowne orzeczenie lekarskie miało tu charakter zagadnienia wstępnego., Naruszenie tej powinności jest równoznaczne...

IV SA/Gl 594/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-03

wstępnego, bowiem pomiędzy decyzją w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby wojskowej a rozpoznaniem odwołania od decyzji - powołania do odbycia zasadniczej służby...
wojskowej. Wówczas organ odwoławczy, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. byłby zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...

IV SA/Gl 965/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-24

zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, bowiem pomiędzy decyzją w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby...

I OSK 1800/10 - Wyrok NSA z 2011-04-06

umiejscowiony w rozdziale I Przepisy wstępne w Dziale I Przepisy Ogólne., W stosunkach administracyjnych, a takim jest stosunek służby żołnierza zawodowego, stosowanie przepisów...
zagadnieniem prawnym w rozpoznawanej sprawie była dopuszczalność wydania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zwrotu kwoty potrąconej...

I OSK 1159/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

umiejscowiony został w rozdziale I Przepisy wstępne w Dziale I Przepisy Ogólne., W stosunkach administracyjnych a takim jest stosunek służby żołnierza zawodowego...
zagadnienia związane ze służbą wojskową. Z tego względu wydaje się, że nie ma w tym wypadku konieczności ani uzasadnionych podstaw by traktować w sposób rozdzielny roszczenie...

I OSK 868/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony zawiera jedną z ogólnych zasad prawa pracy. Z tego też powodu umiejscowiony został w rozdziale I Przepisy wstępne w Dziale...
wypada, że ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych reguluje kompleksowo zagadnienia związane ze służbą wojskową. Z tego względu wydaje się, że nie ma w tym wypadku...

I OSK 890/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, zawiera jedną z ogólnych zasad prawa pracy. Z tego też powodu umiejscowiony został w rozdziale I Przepisy wstępne w Dziale...
, że ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych reguluje kompleksowo zagadnienia związane ze służbą wojskową. Z tego względu wydaje się, że nie ma w tym wypadku...

IV SA/Po 349/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-09

(k. 11-12v akt [...])., F. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu P. S. wniósł: na etapie wstępnego badania skargi przez organ, który wydał decyzję...
skargi w całości przez organ na etapie wstępnego badania i przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] - o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia...
1   Następne >   2