Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a., Organ II instancji nie znalazł także podstaw do przyjęcia, iż zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie stanowi rozpoznanie wniosku...
instancji naruszenie art. art. 97 § 1 pkt. 4 kpa poprzez nieprzyjęcie, iż kwestia wydania wizy pobytowej stanowi w świetle tego przepisu zagadnienie wstępne w sprawie...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości...
lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2006 r., sygn. akt VI SAlWa...

II OSK 4045/19 - Wyrok NSA z 2021-04-16

jako zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie warunkowało możliwość rozpatrzenia przez organy wniosku skarżącego o udzielenie mu zezwolenia na pobyt...
: p.p.s.a.) w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, iż prowadzone postępowanie o ułaskawienie nie jest zagadnieniem wstępnym rozstrzyganym...

V SA/Wa 1238/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

jest niepożądany oraz z Systemu Informatycznego Schengen do celów odmowy wjazdu nie stanowiło również zagadnienia wstępnego w postępowaniu odwoławczym od w/w decyzji Wojewody...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podkreślił jednocześnie, że I. B. powołał się na powyższy przepis, z uwagi na fakt wystąpienia do Szefa Urzędu...

II OSK 1378/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

ta była zatem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w związku z czym organ na podstawie tego przepisu, zawiesił postępowanie administracyjne...
w oczekiwaniu na prawomocne rozstrzygniecie kwestii popełnienia lub nie przestępstwa (postanowienie z dnia 4 czerwca 2010 r.). Jednakże skoro zagadnienie wstępne zostało prawomocnie...

V SA/Wa 257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-21

sprawy dotyczącej zezwolenia na zamieszkanie z istnieniem wpisu do rejestru jest tego rodzaju, iż kwestię istnienia wpisu nakazuje traktować jako swoiste zagadnienie wstępne...
rozstrzygnięcia w postępowaniu zawieszonym. Oznacza to, że regulacja w/w przepisu dotyczy kwestii zagadnienia wstępnego (prejudycjalnej), czyli sytuacji,, w której uprzednie...

V SA/Wa 540/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ., Skarżący wskazał, że przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony wyraźnie...
o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu, bowiem rozstrzygniecie zależało od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Zagadnieniem tym zdaniem skarżącego było rozpoznanie...

V SA/Wa 916/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego polegającego na rozpatrzeniu jego wniosku o wykreślenie danych z wykazu cudzoziemców...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zdaniem skarżącego przepis ten został naruszony ze względu na to, że organ nie zwiesił postępowania w sprawie niniejszej do czasu...

IV SA/Wa 495/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

skarżącego zostało zawarte w celu obejścia przepisów ustawy, stanowiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art.97 § 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu wszczętym z wniosku skarżącego...
Urzędu z dnia [...] stycznia 2011 r.), stanowi zagadnienie wstępne w obecnie kontrolowanym postępowaniu, toczącym się z wniosku skarżącego z dnia [...] maja 2012 r...

IV SA/Wa 2178/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-04

pobytu Cudzoziemki na terytorium RP, a więc stanowi zagadnienie wstępne do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie zobowiązania Skarżącej E. N. do powrotu., W tym stanie...
1   Następne >   +2   6