Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II OZ 1110/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Między tymi sprawami istnieje bowiem bezpośredni związek. Ewentualne prawomocne oddalenie skargi na rozstrzygnięcie...

IV SA/Wr 365/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-21

postępowania prejudycjalnego . Związek ten polega na tym ,że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej (zob. wyroki NSA : z 8.07.2008r....

II OZ 1508/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

, w szczególności pod kątem wykazania wystąpienia w sprawie głównej zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., co uniemożliwia stronie skarżącej wdanie...
. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi być istotne z punktu widzenia realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego oraz powinno mieć bezpośredni wpływ na wynik...

III SA/Łd 1107/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

sądowego. Dla sądu administracyjnego kwestią wstępną może być wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne, aby sformułować wypowiedź czy zaskarżony...
kwestii prejudycjalnej, czyli sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, będzie miało wpływ na wynik innego postępowania. Rozstrzygnięcie...

II SA/Kr 18/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-04

prawa, które przedstawiał po omówieniu wstępnych zagadnień związanych z wyczerpaniem trybu przesądowego i stanowiska wyrażanego przez GDDKIA O/Kraków w toku prac...
zaskarżonej uchwały wymaga odwołania się w pierwszym rzędzie do wywodów wstępnych, w których powołano normy kompetencyjne dotyczące uchwalania aktów prawa miejscowego. Zarówno...

III SA/Wr 891/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-18

(...) r.,, - Pkt E. 1 - informacja o przeprowadzonych badaniach wstępnych (określenie właściwości fizykochemicznych (...)),, - Kryteria cz. 1 pkt 11 - informacja na temat...
przeróbkę i pobrała próbki (...)(...) na potrzeby badań wstępnych i weryfikację wstępną zasadności realizacji niniejszego projektu badawczo-rozwojowego. Zarówno...

III SA/Wr 309/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

podniosła, że - zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w proteście - strona podała jedynie, iż przeprowadziła wstępne rozmowy z bankami odnośnie możliwości uzyskania...
- inwestycję. Wyartykułowała, że wstępnych rozmów z bankami nie sposób uznać za zabezpieczenie finansowania projektu. Zauważyła, że ocena sytuacji finansowej dokonywana...

III SA/Wr 1362/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-07

wstępne protestu, w ramach którego ocenia się terminowość jego wniesienia oraz podmiotową i przedmiotową dopuszczalność protestu. Badanie to ma charakter wyłącznie formalny...
o zasadności protestu na wstępnym etapie jego kwalifikacji pod względem formalnym. Wszakże pozostawienie protestu bez rozpatrzenia z przyczyny określonej w art. 59 ust. 1 pkt 3...

III SA/Wr 119/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-12

wstępne i lit. b), art. 70 ust. 1 lit. b), art. 98 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące...
- odwołując się do postanowień: art. 2 pkt 7; art. 56 ust. 3 i ust. 4; art. 60 zdanie wstępne i lit. 'b' oraz art. 98 ust. 2 rozporządzenia wspólnotowego nr 1083/2006 - organ...

II OSK 3141/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

wyznaczenia punktu pomiarowego przy ulicy [...];, b) aspektu obejmującego brak przeprowadzenia wstępnych analiz akustycznych zmierzających do zapewnienia właściwego...
zagadnienia legalności oraz materialnoprawnej prawidłowości wyszczególnionej uchwały interesu prawnego skarżącego dekodowanego z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie...
1   Następne >   +2   5