Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II FSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

podatku od nieruchomości za 2012 r. oraz wyroku NSA w Warszawie z 7 marca 2018 r., I GSK 1233/16. Zgodnie z w/w wyrokiem NSA z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 201 §...
swojego wyroku, że w sprawie mogło zaistnieć zagadnienie wstępne, w postaci postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony skarżącej w przedmiocie danych...

II SA/Wr 515/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
wstępnego nie zostało zdefiniowane przez ustawę. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...

IV SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
, o którym mowa wyżej, należy interpretować w tym znaczeniu, że zagadnienie wstępne nie zostało rozpoznane i nie został wydany żaden ostateczny akt administracyjny...

II SA/Kr 435/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-18

powyższe okoliczności na uwadze organ II instancji uznał, że decyzja z dnia 9 grudnia 2015 roku i toczące się w tej sprawie postępowanie stanowi zagadnienie wstępne...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Pojęcie zagadnienia wstępnego...

I SA/Gl 1459/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

przez WSA w Gliwicach skargi dotyczącej postępowania podatkowego za 2003 r. nie można było w świetle powyższego uznać jako stanowiącego zagadnienie wstępne w prowadzonym...
niezbędne jest aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane w związku z konkretnie prowadzoną przez organ podatkowy sprawą, a nie ze sprawą dotyczącą innego postępowania...

I OSK 622/14 - Wyrok NSA z 2014-12-19

nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

I SA/Bd 885/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

zagadnienie wstępne stanowiące przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ zauważył, że postępowania w sprawach łącznego...
zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania musi stanowić przeszkodę uniemożliwiającą rozstrzygnięcie danej sprawy. Zależności między rozstrzygnięciem wstępnym...

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I SA/Łd 205/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-07

zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Podniesiono, że z zagadnieniem wstępnym...

V SA/Wa 2945/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

, koniecznym jest zbadanie jej prawdziwości, co nastąpi w postępowaniu karnym. Zatem okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100