Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Ol 659/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

zminimalizowane w tym sensie, że - co do zasady - nie muszą one na tym wstępnym etapie badać i wyjaśniać wątpliwości, ale z drugiej strony - wnioskodawcy ponoszą większą...
tej ustawy kwestię sposobu reprezentowania stowarzyszenia określa jedynie jego statut. We wskazanej ustawie brak jest zatem przepisów, które normowałyby to zagadnienie., Sąd...

I SA/Sz 1481/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

z jednej strony obowiązki organów zostały zminimalizowane w tym sensie, że - co do zasady - nie muszą one na tym wstępnym etapie badać i wyjaśniać wątpliwości...
sierpnia 2013 r.) wezwano S. I. do uzupełnień ([...] punktów). W wezwaniu szczegółowo wskazano na stwierdzone braki oraz zakres zagadnień wymagających uzupełnienia...

V SA/Wa 685/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

wnioski, sporządza się najpierw wstępną, a następnie ostateczną 'listę rankingową' wniosków, która jest następnie - po rozpatrzeniu złożonych odwołań - zatwierdzona...
' to właściwa, stosowna, odpowiednia; 'wyczerpująca' zaś to przedstawiająca jakieś zagadnienie wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntownie, dokładnie., W tym miejscu...