Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Bd 686/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-01

w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi...

I SA/Bd 646/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-17

przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...

II SA/Wr 595/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

na skargę, potwierdzając wstępne przypuszczenia skarżącego. Pomijając już znaczenie procesowe tego uchybienia organu, jak wskazano, kontrowersja na temat pozycji zarządcy...
zawarte w deklaracji. W części wstępnej wzoru deklaracji zawarte jest odesłanie do broszury informacyjnej na stronie www.ekosystem.wroc.pl. Akt prawa miejscowego powinien...

I SA/Po 551/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-07

wodnej o udzielenie dotacji celowej, na jego wstępnym etapie, w toku którego bada się warunki formalne wniosku. Zdaniem RIO, zawarte w zakwestionowanych zapisach...
w odniesieniu do § 8 ust. 5 zd. II Załącznika Nr 1 regulującego zagadnienie zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie...

I SA/Sz 753/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

o możliwości wykupu obligacji., Regionalna Izba Obrachunkowa w [...] poinformowała Radę Gminy [...] w piśmie z dnia 8 czerwca 2017 r., że po wstępnym badaniu w dniu, 7...
rozstrzygnięciem nadzorczym., Za nieistotne naruszenia prawa uznaje się naruszenia drobne, niedotyczące istoty zagadnienia, a zatem będą to takie naruszenie prawa, jak błąd...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy)., Podstawą prawną wstępnych działań podjętych przez Kolegium RIO w sprawie uchwały budżetowej Miasta był art. 12 ust...
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego objętych §1 ust.2 zaskarżonej uchwały a poświęcona jest wyłącznie zagadnieniom związanym z możliwością prowadzenia przez Gminę...

II GSK 2412/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

na motywy uchwały Kolegium, w szczególności, że jego członkowie mieli możliwość zapoznania się z treścią pisma Gminy w stadium oceny wstępnej kontrolowanej uchwały...
poddawana jest przez nich wstępnej ocenie. Sformułowanie protokołu posiedzenia Kolegium RIO z dnia 16 stycznia 2014 r. nie oznacza więc, że członkowie Kolegium nie zapoznali...

I SA/Po 1053/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-25

do projektu budżetu. Na etapie opracowywania projektu do szacunkowych wielkości wydatków przyjmowane były wielkości z kosztorysów wstępnych. Gdy po uchwaleniu Burmistrz...
. Przedstawienie zagadnienia wysokości planowanej nadwyżki i wykonanej, jako deficytu budżetu przy dowolnej interpretacji, co do spłaty zadłużenia miało niewątpliwie wpływ na wynik...

I SA/Kr 83/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-16

do wstępnej selekcji składanych wniosków o dotacje i uzależniono jej przyznanie od wniosku Burmistrza. Tymczasem skoro ustawodawca przyznał Radzie prawo decydowania o przyznaniu...
. 3 pkt 6 - 8 u.o.z.o.z. (por. K. Sawicka, Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe, PPiA 2009/80/151)., Wyżej wskazane przepisy...

I SA/Ol 231/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-05

przesłała akta sprawy wraz z uchwałą Nr '[...]' z dnia 12.04.2012r. stanowiącą odpowiedź na skargę. W jej części wstępnej, powołując się na art. 54 § 3 Prawa o postępowaniu...
województwa dotycząca, co do zasady innych zagadnień, swoimi postanowieniami obejmuje też kwestie finansowe. Brak jest wyraźnego wskazania, czy w takim wypadku powinna...
1   Następne >   2