Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Gl 1068/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego, musi być tego rodzaju, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej...

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjonalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...

II SA/Go 359/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-16

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, które ujawniło się i którego rozstrzygnięcie nastąpi w innej sprawie., Przepis § 6 uchwały Nr [...] Rady Powiatu K. w sprawie zasad obrotu...

II SA/Ol 249/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-16

być zawarte w takiej uchwale. Wskazano, że dla postępowania zmierzającego do ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zagadnieniem wstępnym jest podjęcie...

IV SA/Po 704/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

i odpowiedzialność w zakresie:, 1) prowadzenia rachunkowości jednostki;, 2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;, 3) dokonywania wstępnej kontroli:, a) zgodności operacji...
) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;, 3) dokonywania wstępnej kontroli:, a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,, b) kompletności...

III SA/Łd 812/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-02

komisji, o której mowa w art. 16a u.s.p., mającej za zadanie wstępne rozpoznanie skarg, wniosków i petycji oraz rekomendowanie określonego stanowiska organowi stanowiącemu...
i wniosków jest zatem Kodeks postępowania administracyjnego, który w dziale VIII opisuje takie zagadnienia jak: przedmiot skargi i wniosku, zasady ich wnoszenia...

II GSK 3624/17 - Wyrok NSA z 2020-02-25

wyroku., Natomiast wobec omyłkowego określenia Skarżącej, w części wstępnej wyroku, jako [A.] spółki jawnej, Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 156 § 1 p.p.s.a....
postanowieniami Konstytucji RP, przedstawienia zagadnienia prawnego w powyższych kwestiach powiększonemu składowi siedmiu sędziów i przejęcie sprawy do rozpoznania w składzie...

II OSK 301/09 - Wyrok NSA z 2009-07-09

. 3 ustawy o odznakach i mundurach. Zgodnie z tymi przepisami, sprawa powinna zostać przekazana do Komisji Heraldycznej, w celu uzyskania wstępnego stanowiska tego gremium...
Wołowskiego była uprawniona do podjęcia skarżonej uchwały., Osobnym natomiast zagadnieniem jest to, czy wypowiadając własną opinię - z ewidentnym, acz świadomym...

III SA/Wr 423/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

, w celu uzyskania wstępnego stanowiska tego gremium, potwierdzającego pogląd ministra lub zawierającego inne zapatrywanie., Godzi się jednak w związku z tym podkreślić...
dodatkowej oceny przez Komisję Heraldyczną, Rada Powiatu była uprawniona do podjęcia obecnie skarżonej uchwały., Osobnym natomiast zagadnieniem jest to, czy wypowiadając...

II GSK 1023/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

w takiej przejściowej sytuacji możliwość wstępnego oszacowania kwoty dotacji, która zostanie ostatecznie wyliczona po informacji Ministra Finansów., Odnośnie do kolejnego...
przepisów ustawy w tym definicji ustawowych, będzie rozległy albo kiedy postanowienia aktu prawa miejscowego będą powodowały zmianę postanowień ustawy (M. Stahl, Zagadnienia...
1   Następne >   2