Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II GSK 328/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

notarialnej może pojawić się zagadnienie wstępne, a konieczność jego uprzedniego rozstrzygnięcia będzie wymagała zawieszenia postępowania toczącego się przed organem...
może pojawić się zagadnienie wstępne, podniósł, że w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do przyjęcia istnienia zależność między '...uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia...

VI SA/Wa 224/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-24

Notarialnej w [...] sprawa prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Panu R. J. jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97 § l pkt 4 Kodeksu...
2699/96, OSP 1999, z. 3, poz. 56). Oznacza to, że również w postępowaniu opiniującym może pojawić się zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § l pkt 4 k.p.a....

II SA/Wa 2167/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

faz: wstępnej, postępowania wyjaśniającego i wydania decyzji (lub odpowiednio postanowienia)., Jak wynika z art. 134 k.p.a., organ odwoławczy w pierwszej fazie...
od strony postępowania i czy zostało wniesione z zachowaniem terminu. Ocena charakteru pisma winna zostać dokonana przez organ odwoławczy już w fazie wstępnej...

III SAB/Kr 32/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-15

do notariusza mogą zgłosić Minister Sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego...
osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów wojewódzkich (obecnie okręgowych) albo przez wyznaczone osoby (art. 42 § 1). Szczegółowe zagadnienia...

I OSK 1995/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

się bowiem z trzech faz: wstępnej, postępowania wyjaśniającego i wydania decyzji (lub odpowiednio postanowienia)., Jak wynika z art. 134 k.p.a., organ odwoławczy w pierwszej fazie...
od strony postępowania i czy zostało wniesione z zachowaniem terminu. Ocena charakteru pisma winna zostać dokonana przez organ odwoławczy już w fazie wstępnej...

II SAB/Sz 72/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-17

notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie...
okręgowych) albo przez wyznaczone osoby (art. 42 § 1). Szczegółowe zagadnienia sposobu wykonywania nadzoru znajdują w samym prawie o notariacie, jak też wydanym...

II GSK 2177/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień...
dyscyplinarnego kontroli sądów administracyjnych w tych sprawach., Sąd podkreślił również, że szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem...