Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, nie może dotyczyć okoliczności faktycznych. Ustalenie faktów istotnych...
, Wydanie 12, Warszawa 2012 s. 381-382)., Pomiędzy postępowaniem w sprawie głównej a zagadnieniem wstępnym musi ponadto istnieć bezpośrednia zależność. Jeżeli w toku sprawy...

II GSK 3823/16 - Wyrok NSA z 2018-11-20

poprawności sporządzenia oświadczenia wiedzy komisji kolokwialnej ORA z [...] listopada 2011 r. (zagadnienie wstępne), musiałyby rozstrzygnąć, czy skarżący zdał kolokwium po II...
, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w postaci uznania, że w sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.,, b) naruszenie przepisu art...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

W świetle unormowania wyżej cytowanego przepisu art. 72 ust.1 pkt 2 i ust. 2 p.o.a. zagadnieniem wstępnym obligującym do zawieszenia sprawy z urzędu mogłoby być oczekiwanie...
faktyczna jaką jest toczące się postępowanie karne nie była tym zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Powyższe okoliczności świadczą o tym, że organy...

IV SAB/Wr 12/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-08

do postępowania mającego ulec zawieszeniu., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku...

VI SA/Wa 1537/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-30

przewidzianej przez art. 97 § 1 pkt 4 kpa. W świetle unormowania wyżej cytowanego przepisu art. 72 ust.1 pkt 2 i ust.2 prawa o adwokaturze zagadnieniem wstępnym obligującym...
faktyczna - złożenie wniosku przez Rzecznika Interesu Publicznego o wszczęcie wobec wymienionego adwokata postępowania lustracyjnego nie była tym zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 520/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zarzucił następnie, że Prezydium NRA nie odniosło się do argumentów merytorycznych podniesionych...

VI SA/Wa 2188/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-07

za celowe zawieszenie postępowania, wobec tego, że nie można mówić o uzależnieniu orzeczenia w sprawie od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 §...
1 pkt 4 k.p.a. Zagadnieniem takim nie jest w szczególności ewentualna przyszła interwencja ustawodawcy w zakresie przepisów ustawy - p.o.a., W skardze złożonej...

II GSK 1932/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, że w sprawie zachodziło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Ponadto, w sprawie niewłaściwie zastosowano art. 136 w zw. z art. 138 § 2 k.p.a....

II GSK 266/19 - Wyrok NSA z 2019-07-10

Organu w decyzji z [...] października 2012 r. dopuszczało kontrolę instancyjną zagadnienia wstępnego podczas kontroli wydanej na jego podstawie decyzji, w sytuacji...

II GZ 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

w ustawie podmioty, są wnioskami wszczynającymi postępowanie sądowe (art. 63 § 1 p.p.s.a.). W orzecznictwie i doktrynie, akceptujących wstępne założenie dopuszczalności...
, Wyjaśnianie przedstawionego ostatnio zagadnienia rozpocząć należy od stwierdzenia, że Naczelny Sąd Administracyjny podziela przeważający w doktrynie pogląd, zgodnie...
1   Następne >   2