Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

VII SA/Wa 760/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

nie było zagadnieniem wstępnym i nie uzasadniało zawieszenia postępowania, zaś organ dopuścił do przewlekłości postępowania., Strona skarżąca dnia 27 stycznia 2009r. wezwała organ...
2007r. ( kolejne zagadnienie wstępne) i do daty skargi pozostało ono w zawieszeniu. Dla wyjaśnienia skarżąca wskazała, iż są zaawansowane prace nad nowym planem...

II SAB/Rz 2/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

wojewody o przejściu prawa własności z mocy prawa, to w takiej sytuacji sprawa o odszkodowanie nie może się toczyć do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewodę w/w zagadnienia wstępnego., Przechodząc do meritum sprawy...

I SA/Wa 891/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

organ lub sąd. W myśl doktryny zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zwrócić należy przy tym uwagę...

II SAB/Kr 174/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

decyzją przejścia własności nieruchomości na uprawnione z mocy ustawy podmioty jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1023/2009)., W konsekwencji, w myśl...

II SA/Po 99/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

., W konsekwencji Prezydent Miasta P. stosując przepis art. 100 § 3 k.p.a. samodzielnie rozpoznał zagadnienie wstępne, jakim było ustalenie, czy G. L. posiada tytuł prawny...
do lokalu mieszkalnego znajdującego się w P. na [...]. Przepis ten stanowi, że organ administracji publicznej załatwi sprawę , rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...

II OSK 3243/19 - Wyrok NSA z 2020-09-22

p.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie jest zasadny., Jak trafnie podkreślano w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez zagadnienie wstępne...
lub inny organ, zagadnienie wstępne ma charakter materialnoprawny; przedmiotem takiego zagadnienia nie mogą być ustalenia faktyczne. Podkreślano przy tym, że chodzi...

III SA/Łd 5/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 302-303)., Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
w przedmiocie zarzutów dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Ł. jest bowiem zagadnieniem wstępnym, którego przesądzenie pozwoli dopiero na sądową kontrolę prawidłowości zastosowania...

I SAB/Wa 373/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-27

dla nieznanej z miejsca pobytu J. S. z domu P. Jest to zagadnienie wstępne, którego rozpatrzenie warunkuje prawidłowe doręczenie decyzji wydanej w trybie art. 154 kpa...
konieczność zawieszenia postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż istnieje pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym bezpośredni związek rozumiany...

I OSK 2957/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

norm przepisanych., W ocenie autorki skargi kasacyjnej stanowisko Sądu I instancji jest nietrafne, ponieważ w sprawie administracyjnej wystąpiło zagadnienie wstępne...
postępowanie przed sądem administracyjnym w ogóle nie miało i nie ma wpływu na niniejsze postępowanie administracyjne i nie rozstrzygało żadnego zagadnienia wstępnego, a nadto...

I OSK 2958/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

przepisanych., W ocenie autorki skargi kasacyjnej stanowisko Sądu I instancji jest nietrafne, ponieważ w sprawie administracyjnej wystąpiło zagadnienie wstępne uzasadniające...
administracyjne i nie rozstrzygało żadnego zagadnienia wstępnego, a nadto zakończyło się wydaniem wyroku. Mimo tego organ l instancji nadal odmawia podjęcia zawieszonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   31