Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 1846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-18

, bowiem nie zostało rozstrzygnięte zagadnienie wstępne przez Ministra Obrony Narodowej., W odpowiedzi na skargę Prezes WAM wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał argumentację...
sprawie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że ocena zagadnienia wstępnego następuje w oderwaniu od sprawy...

II SA/Wa 1896/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

dla niniejszego postępowania. Zgodnie bowiem z przyjętym w orzecznictwie poglądem, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...
jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy...

II SA/Wa 2355/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-30

Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w P. z [...] grudnia 2005 r. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra Obrony Narodowej (art. 29 ustawy...
[...] grudnia 2005 r. nr [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra Obrony Narodowej. Brak było więc podstaw do podjęcia tegoż zawieszonego...

I OSK 667/12 - Wyrok NSA z 2012-11-21

wstępnego dla niniejszego postępowania. Zgodnie bowiem z przyjętym w orzecznictwie poglądem, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie...
na podstawie tego przepisu uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało...

I OSK 1432/11 - Wyrok NSA z 2011-12-15

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP zawiera w sobie sytuację, o której mowa w art. 106 §5 kpa, to jest zajęcia stanowiska przez inny organ, co stanowi zagadnienie wstępne...
Narodowej jako zagadnienie wstępne dla własnej decyzji przydzielającej prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, bądź odmawiające takiego prawa. Ten organ nie wydał...

I OSK 200/11 - Wyrok NSA z 2011-05-18

i uznanie przez Sąd, jakoby niezakończone prawomocnie postępowanie, w sprawie wniosku skarżącej o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania, nie było zagadnieniem wstępnym wobec...
i uznanie, że niezakończenie prawomocnie postępowania o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania nie jest zagadnieniem wstępnym wobec niniejszego postępowania, wyjaśnić...

II SA/Wa 601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Agencji Mieszkaniowej nr [...] z dnia [...] maja 1999 r., który z kolei miałby stanowić zagadnienie wstępne istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Podnoszona...
organowi, gdy w takim materiale sprawy, przy tego rodzaju wyrokach, określających brak po stronie zainteresowanych tytułu prawnego do lokalu, nie uznał za zagadnienie wstępne...

II SA/Wa 2524/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

, w sprawie nie można także mówić o zagadnieniu wstępnym, jak twierdzi strona, bowiem pismo G. K. z dnia [...] stycznia 2010 r. nie jest żadnym wnioskiem o przyznanie...
w związku z art. 104 kpa, poprzez wydanie decyzji bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim było rozpatrzenie wniosku strony z dnia [...] stycznia 2010 r. o wydanie...

I OSK 1869/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

stanowi zagadnienie wstępne. Przesądza o tym - jak wskazał autor skargi kasacyjnej - m. in. fakt, iż już w I instancji Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM w B. wiedząc...
Obrony Narodowej. W ocenie składającego skargę kasacyjną jako zagadnienie wstępne należy, bowiem traktować zajęcie przez Ministra Obrony Narodowej stanowiska. Składający...

II SA/Wa 57/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-09

nie jest zagadnieniem wstępnym wobec postępowania o zwolnienie lokalu co powoduje tym samym, że postępowanie o stwierdzenie nieważności takiej decyzji nie wstrzymuje...
wstępnym wobec postępowania o zwolnienie lokalu., Odnosząc się zaś do zarzutów podniesionych w skardze o konieczności prowadzenia sprawy skarżącej w postępowaniu...
1   Następne >   3