Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 2970/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

organ podkreślił, że w sprawie niniejszej nie ma miejsca zagadnienie wstępne, wobec powyższego nie ma podstaw do zawieszenia przedmiotowego postepowania. W pouczeniu...
zagadnienia wstępnego, o którym mówi art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Na postanowienie z dnia [...] czerwca 2013 r. skarżąca złożyła zażalenie. Rozpoznając je Prezes Urzędu...

II GSK 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

wydane w I instancji. Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie organ podkreślił, że w sprawie niniejszej nie ma miejsca zagadnienie wstępne, wobec powyższego...
do sądu administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stanowi zagadnienia wstępnego, o którym mówi art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

VI SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub wyłoniło się w toku postępowania sądowego. Tylko wówczas zawieszenie postępowania może okazać...

VI SA/Wa 38/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

zawieszenia w nim określonej, tj. z uwagi na fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

VI SA/Wa 2126/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-06

, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, - naruszenie prawa procesowego - art. 79a...

II GSK 1393/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, - naruszenie prawa procesowego - art. 79a ust. 1...

VI SA/Wa 1136/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

postępowania organu drugiej instancji określanego w doktrynie prawa mianem wstępnego rozpoczynającego działania organu wyższego stopnia badania zaistnienia formalnych...
organ drugiej instancji jest obowiązany ocenić, czy dany środek zaskarżenia jest dopuszczalny i czy został wniesiony w terminie. Jeżeli czynności postępowania wstępnego...

II GSK 1804/12 - Wyrok NSA z 2014-02-17

decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r., a przy tym czynności wstępne organu tylko potwierdzały, że postępowanie administracyjne od samego początku było prowadzone nieudolnie...
i 2 p.p.s.a. poprzez zaniechanie przedstawienia do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA zagadnienia prawnego odnośnie istnienia właściwości sądów administracyjnych...

II GSK 132/20 - Wyrok NSA z 2020-05-19

wymaga, że w fazie wstępnej postępowania wywołanego odwołaniem organ administracji publicznej zobowiązany jest ocenić, czy odwołanie jest dopuszczalne, co stanowi...
, co w spornym w sprawie zakresie odnieść należałoby również do zagadnienia innych niż decyzja form działania administracji publicznej stosowanych, jako przewidziane, w sprawach...