Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 1866/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

decyzji o określonej treści (powołał wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012 r. II SA/Ke 622/12, LEX 1348604)., Organ dodał także, iż o zagadnieniu wstępnym...
. Przez zagadnienie wstępne należy rozumieć zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...

VI SA/Wa 2076/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

[...]., W uzasadnieniu postanowienia Prezes ULC, odwołując się do wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 10/10 - uznał za zagadnienie wstępne...
marca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 10/10, w którym wskazuje się na potrzebę rozważenia, czy w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne pozwalające...

VII SA/Wa 1539/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

niż ta, w której wydano poprzednie orzeczenie oraz gdy kwestia rozstrzygnięta innym wyrokiem stanowi zagadnienie wstępne. Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia sądu charakteryzuje...
administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 KPA) i, stosownie do obowiązujących...

I OSK 2646/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

. - wystąpienia zagadnienia wstępnego. Organ dodał, że o zagadnieniu wstępnym można mówić jeśli jego związek ze sprawą przejawia się w takiej relacji, w której brak...
lotniskowych i wystąpić do właściwego organu (Prezesa UOKIK) o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, organ uznał ten zarzut za nieuzasadniony. Organ zaznaczył, że w pierwotnym...

VI SA/Wa 2044/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

. wyroku mając na uwadze treść art. 96 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Prawo lotnicze organ za zagadnienie wstępne w postępowaniu dotyczącym udzielenia licencji na pilota samolotowego...
stronie zapoznanie się z materiałem dowodowym., Nadto stwierdził, że prowadzenie postępowania karnego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mówi art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

VII SA/Wa 943/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-30

administracyjne zawiesza się,, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia, zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Reguluje...
), rozstrzygnięcie w tej kwestii. Powstała zatem konieczność rozstrzygnięcia, zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób,, że dana kwestia...

VII SA/Wa 942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-30

, że postępowanie administracyjne zawiesza się,, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia, zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...
(ostateczne), rozstrzygnięcie w tej kwestii. Powstała zatem konieczność rozstrzygnięcia, zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć...

VII SA/Wa 2894/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

wstępnego, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z tych samych względów organ nie uznał za zagadnienie wstępne orzeczenia wydanego przez Sąd w sprawie skargi na decyzję...
nie zależą od uprzedniego rozstrzygnięcia innego organu lub sądu, w związku z czym pytania prejudycjalne, na które powołuje się przewoźnik lotniczy nie stanowią zagadnienia...

VII SA/Wa 753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-23

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania...

VII SA/Wa 750/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-23

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   6