Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

IV SA/Gl 307/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

z dnia [...]r. Minister Sprawiedliwości zawiesił postępowanie w przedmiocie rozpoznania odwołania ze względu na istniejące w sprawie zagadnienie wstępne w postaci uprzedniego...
. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Powyższa ustawa w kompleksowy sposób reguluje zagadnienie dostępu do informacji publicznej, określa zarówno zakres podmiotowy i przedmiotowy...

I OSK 1737/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07

rozpoznania odwołania ze względu na istniejące w sprawie zagadnienie wstępne w postaci uprzedniego rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny zażalenia wnioskodawcy...

I OSK 511/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień...
. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik...

IV SAB/Gl 15/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-11

sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu...
dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności...

I OZ 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

, która je wydała oraz przyznania odszkodowania., Zdaniem Sądu, już wstępna analiza wniosku pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie, iż żądanie wnioskodawcy nie należy do kategorii...
pomocy w sprawie z wniosku C. W. w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, ukarania karą administracyjną, wydania orzeczenia o niezgodności orzeczenia sądu...

III OSK 5070/21 - Wyrok NSA z 2022-06-02

procesowi anonimizacji. Przy czym ze wstępnych ustaleń wynika, że odnotowano 45 spraw o wskazanych przez wnioskodawcę właściwościach, w tym 43, w których zostało...
musiałyby one zostać zwielokrotnione ponad 40 razy, albowiem ze wstępnego rozeznania przeprowadzonego przez organ wynikało, że kryteria podane przez skarżącego spełniało...

IV SA/Wr 358/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-16

wyselekcjonowanie spraw z systemu informatycznego i z prowadzonych repertoriów, następnie zaś ich grupowanie oraz poddanie procesowi anonimizacji. Przy czym ze wstępnych...
na konieczności usunięcia informacji identyfikujących. Dodatkowo musiałyby one zostać zwielokrotnione ponad 40 razy, albowiem ze wstępnego rozeznania przeprowadzonego...

IV SA/Wr 404/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-05

, a mianowicie w sytuacji, o którejj mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadomienie o wysokości opłaty jest obligatoryjnym i wstępnym etapem...
o wysokości opłaty jest obligatoryjnym i wstępnym etapem postępowania, poprzedzającym samą czynność materialno-techniczną udostępnienia informacji publicznej, chociaż...

III SO/Gd 12/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-21

ma miejsce również w przypadku, gdy sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego., W ocenie Sądu już wstępna analiza przedmiotowego wniosku prowadzi jednoznacznie...
wniosku C. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku C. W. w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, ukarania karą administracyjną, wydania orzeczenia...

II SAB/Gd 19/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-19

, która zakończyła się o godzinie 14:00., Pytanie nr 3, Regułą jest, że w naradach wstępnych i w naradach, o których mowa w art. 137 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
jest, że w naradach wstępnych i w naradach, o których mowa wart137 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
1   Następne >   3