Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OSK 667/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-25

. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umożliwia zawieszenie postepowania sądowoadministracyjnego, o ile zaistnieje zagadnienie wstępne (prejudycjalne), a więc zagadnienie...

II SA/Wa 1121/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny...

I OSK 3363/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

prejudycjalna), polegającego na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Ponadto, stwierdzić trzeba, że posłużenie...

II SA/Wa 1144/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-05

decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,, 6. decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7. zagadnienie wstępne zostało...

II SA/Ol 1178/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-11

wstępnego przez inny organ., Decyzją z dnia 15 września 2015 r. Wojewoda '[...]'uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej...
z dnia 15 lipca 2015 r., wobec czego postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego powinno być zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia...

I SA 1348/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-21

, pamiętając przy tym, że było ono jednakże decyzją o charakterze wyjątkowym ( wstępnym, incydentalnym ), rozstrzygającą kwestię pierwotną (wstępną) we wszczętym postępowaniu...
. za decyzję administracyjną, w świetle art. 72 rozporządzenia stwierdzić należy, iż było ono decyzją o charakterze incydentalnym, rozstrzygającą kwestię wstępną we wszczętym...

VII SA/Wa 592/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

z art. 67 ust. 1 pkt 5 zd. wstępne ustawy PZP zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót...
odwołującego, że zakres pytań testowych zawartych w sprawdzianie wiedzy wykracza poza zakres zagadnień obowiązujących w postępowaniu kwalifikacyjnym określonych...

II OSK 1199/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

oparł co prawda na niepoprawnym założeniu wstępnym, iż Rada Ministrów wadliwie wydała 'w formie rozporządzenia decyzje administracyjne', jednakże nie ma to wpływu...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport Wstępny, red. K. Działocha, Warszawa 2004, s. 176-177). Podkreśla się, że brakuje jednoznacznych kryteriów podziału aktów formalnie...

II SA/Wa 1333/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, albowiem decyzja ta broni się sama, zaś Sąd w części wstępnej uzasadnienia niniejszego wyroku bardzo dokładnie odnotował...
, stworzenie jej mimo niepełnosprawności godziwych warunków życia w przyszłości, kosztem braku zagwarantowania przyszłości matce), to zagadnienie powyższe możnaby oceniać...

I OSK 1467/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

stwierdził, że organ jest związany postanowieniem o przekazaniu mu sprawy na tyle, że w ramach wstępnego badania sprawy ma obowiązek w pierwszej kolejności stwierdzić...
nie wskazał bowiem organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, powstałego w niniejszej sprawie. Odnieść wręcz można wrażenie, iż sprowadzenie zagadnienia...
1   Następne >   2