Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II GSK 2958/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

, iż w okolicznościach niniejszej sprawy występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, co w ocenie skarżącego doprowadziło...
wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane...

VI SA/Wa 1346/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu i przyjęciu, iż w okolicznościach niniejszej sprawy występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie...
się żadne zagadnienie wstępne, którego rozpoznanie wymagałoby zawieszenia postępowania. Zdaniem skarżącego prejudykatem nie jest wyjaśnienie, nawet poważnych, wątpliwości...

VI SA/Wa 132/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć kwestie prawne...
rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygniecie sprawy, w której toczy się postępowanie 'główne', ponadto musi zachodzić...

VI SA/Wa 463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

. 65 ust. 5 cyt. ustawy, stwierdził brak podstaw prawnych do zawieszenia postępowania., ZUS zauważył, że zagadnieniem wstępnym jest zagadnienie o charakterze prawnym...
postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W ocenie Prezesa NFZ...

VI SA/Wa 464/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-24

r. zawarta między [...] Kasą Chorych a Panem S. S., W niniejszej sprawie organy NFZ uznały, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie...
'zagadnienia wstępnego' użyte w powołanym przepisie jest sporne, niemniej przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. są kwestie (zagadnienia...

VI SA/Wa 1477/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

, pomimo braku podstaw do uznania, iż rozstrzygnięcie wskazanego sądu powszechnego stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Naruszenie...
lub sąd., Wprawdzie pojęcie 'zagadnienia wstępnego' użyte w powołanym przepisie jest sporne, niemniej przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 1602/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego M. M. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Okręgowy - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G...

VI SA/Wa 239/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-21

w [...] zagadnienia wstępnego. Jako podstawę zaskarżonego postanowienia wskazano art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz w zw. z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004...
uczestnika postępowania z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Okręgowy. W uzasadnieniu organ wskazał...

VII SA/Wa 1931/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Powiatu W. w przedmiocie utraty przez skarżącego statusu bezrobotnego jest zagadnieniem wstępnym od którego zależy rozpatrzenie sprawy o ustalenie obowiązku ubezpieczenia...
. domagając się uchylenia obu postanowień oraz zobowiązania organu do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego we własnym zakresie., Skarżący wskazują na zły stan zdrowia...

VI SA/Wa 1710/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

od uprzedniego rozstrzygnięcia przez Z. ustalenia w przedmiocie skutecznie odprowadzonych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz czy stanowi to zagadnienie wstępne...
na konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Brak tego związku uniemożliwia zawieszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14