Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bk 212/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-07-10

, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie...
sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą...

V SA/Wa 276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-19

, wydane w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 kpa, rażąco narusza ten przepis, bowiem informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej nie są 'zagadnieniem wstępnym' w rozumieniu...

I SA/Rz 792/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-03-17

wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,, decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, zagadnienie wstępne zostało...

VII SA/Wa 2010/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

ze zm., dalej kpa) w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy sąd lub organ odmiennie...

III SA/Po 601/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-22

uznał ww. rozstrzygnięcia za zagadnienia wstępne - winien zawiesić postępowanie., Rozpatrując sprawę ponownie organ weźmie pod uwagę powyższe rozważania., Z uwagi...
dotyczący wstępnej oceny uszkodzenia konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym z dnia [...] sierpnia 2017 r., Zawiadomieniem z dnia [...] września 2017 r. Placówka Terenowa...

II GSK 847/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

zagadnienia - jak wynika z powyżej przedstawionych uwag wstępnych - odnosi się do zagadnienia istnienia/braku istnienia przesłanek wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia...
, jak i niewłaściwe zastosowanie, co odniósł do wskazanej powyżej formy negatywnej., Z punktu widzenia przedstawionych powyżej uwag wstępnych stwierdzić należy...

I SA/Kr 1436/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-09

, a w którym przebywa Skarżąca wraz z rodziną, siłą rzeczy pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z bieżącymi naprawami oraz konserwacją. Już wstępna...
. regulowane są terminowo. Podleganie ubezpieczeniu rolniczemu wiąże się z obowiązkiem opłacania składek. Zagadnienie to uregulowane jest ustawą z dnia 1990-12-20 o ubezpieczeniu...