Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 2332/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

przesłanki wskazane w treści art. 97 k.p.a. wskazując, że fakt rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy R. G. nie stanowi zagadnienia wstępnego...

VI SA/Wa 1333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

i sprawdzenie wstępne wagi (m. in. w zakresie obciążenia maksymalnego), badanie i sprawdzenie charakterystyk metrologicznych,, b) sprawdzenie, czy waga spełnia wymagania...
kpa poprzez przeprowadzenie w pierwszej kolejności badania przyrządu w miejscu zainstalowania (oględziny i sprawdzenie wstępne wagi m. in. w zakresie obciążenia...

III SA/Wa 2237/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-19

przyrząd, zarówno nowy jak i naprawiony [...]') oraz badania kontrolnego (ust. 1 zdanie 2: 'uwierzytelnienie wstępne obejmujące sprawdzenie i potwierdzenie zgodności...
wprowadziło wymóg dokonywania badania okresowego. Powołane rozporządzenie Rady nie uregulowało wszystkich zagadnień dotyczących urządzeń rejestrujących stosowanych...

VI SA/Wa 677/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-05

jak i naprawiony [...]') oraz badania kontrolnego (ust. 1 zdanie 2: 'uwierzytelnienie wstępne obejmujące sprawdzenie i potwierdzenie zgodności [... ]' i ust. 2 zdanie 2). Tym samym...
wymóg dokonywania badania okresowego. Powołane rozporządzenie Rady nie uregulowało wszystkich zagadnień dotyczących urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie...

III SA/Wa 2216/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-22

przyrząd, zarówno nowy jak i naprawiony [...]') oraz badania kontrolnego (ust. 1 zdanie 2: 'uwierzytelnienie wstępne obejmujące sprawdzenie i potwierdzenie zgodności...
Rady wprowadziło wymóg dokonywania badania okresowego. Powołane rozporządzenie Rady nie uregulowało wszystkich zagadnień dotyczących urządzeń rejestrujących stosowanych...

II GSK 1763/12 - Wyrok NSA z 2013-05-24

typu):, - wstępna analiza formalna wniosku wraz z analizą merytoryczną wniosku (szczegółowa analiza dokumentacji) - 2,0 h,, - ocena wyników badań i przygotowanie...
możliwości jednoczesnego wydania decyzji w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu oraz decyzji o ustaleniu opłaty, ponieważ strona w skardze nie podniosła tego zagadnienia...