Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2764/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

organ decyzji rozstrzygającej kwestię wskazywaną jako zagadnienie wstępne będące podstawą zawieszenia., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] wydanym...
oraz o zmianie innych ustaw oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające...

V SA/Wa 3494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, polegającym na określeniu, czy istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie pomocy finansowej na pokrycie kosztów...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie...

V SA/Wa 2594/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze), że w sprawie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym przez Marszałka Województwa...
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie...

VIII SA/Wa 134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy z wniosku R. M. za rok 2011 w zakresie przyznania płatności rolnośrodowiskowych. W ocenie Dyrektora ARiMR...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' - jak wskazał organ - należy rozumieć tylko takie postępowanie...

VIII SA/Wa 891/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

Administracyjnego., Wskazał, że zagadnienie dotyczące nadania numeru identyfikacyjnego dla przekazującego jest w ocenie Dyrektora zagadnieniem wstępnym, od którego zależy...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Pojęcie 'zagadnienie wstępne' jak wskazał organ oznacza takie zagadnienie prawne, o charakterze...

VIII SA/Wa 133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

. Zagadnienie dotyczące nadania numeru identyfikacyjnego dla przekazującego jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy z wniosku spółki...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Pojęcie 'zagadnienie wstępne' jak wskazał Prezes ARiMR...

VIII SA/Wa 892/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

dla przekazującego, jest w ocenie Dyrektora zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy z wniosku [...] sp. z o.o., która złożyła wniosek o przejęcie...
. Pojęcie 'zagadnienie wstępne' jak wskazał organ oznacza takie zagadnienie prawne, o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie...

V SA/Wa 72/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazujące co należy rozumieć przez zagadnienie wstępne. W dalszej kolejności organ przytoczył treść przepisów regulujących...
2018 r. do działek stanowiących własność Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) jest zagadnieniem wstępnym i wymagało zawieszenia postępowania administracyjnego. Sąd...

II GSK 3600/15 - Wyrok NSA z 2017-10-13

pomiędzy zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym przez Marszałka Województwa [...], a wydaniem przez organ I instancji decyzji w przedmiocie wypłaty środków z tytułu pomocy...
i dopóki ta decyzja jest w obrocie prawnym, to brak jest podstaw do wskazywania, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne., W ocenie Sądu I instancji art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 115/16 - Wyrok NSA z 2017-10-13

. uchylając zaskarżone postanowienie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. uznał, że w rozpoznawanej sprawie, nie istniało zagadnienie wstępne od rozstrzygnięcia...
Wiejskich na lata 2007-2013., WSA wskazał, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13