Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 50/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Zagadnienie wstępne...

II FSK 252/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

postępowania sądowego. Zagadnienie wstępne występuje tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem w odrębnym postępowaniu kwestii prawnej...
1 p.p.s.a. ma zastosowanie wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku...

III SAB/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-21

wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego...
. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu...

I SAB/Bd 2/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-30

uzasadniając to koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Prokuraturę, co w konsekwencji pozwoli na ocenę wiarygodności dokumentów stanowiących podstawę...
wstępnego przez Prokuraturę (...)' - jest to jedyna przesłanka, jaka została przedstawiona przez organy podatkowe. Jednocześnie organ podatkowy do Prokuratury Okręgowej w B...

I SAB/Ol 2/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-10

przez inny organ, nie będący organem współdziałającym (art. 209 o.p.) oraz nie rozstrzygający zagadnienia wstępnego w danej sprawie, nie zwalnia innego organu z obowiązku...

I SAB/Bd 3/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-30

podstawową przesłanką uzasadniającą dalsze zwlekanie w zwrocie podatku była 'konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Prokuraturę (...)' - jest to jedyna...
zawiesił postępowanie podatkowe uzasadniając to koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Prokuraturę, co w konsekwencji pozwoli na ocenę wiarygodności...

I SA/Op 108/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-08

wstępne musi mieć wpływ na wynik danego postępowania., Skarżąca kwestionuje w skardze zasadność przedłużenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego terminu zwrotu nadwyżki...
, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują względy celowościowe. Zagadnienie...

III SAB/Gl 22/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-30

, które będą zawarte w decyzji, mają wpływ na rozstrzygnięcie sprawy prowadzonej przez organ. Nie jest to jednak zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., albowiem...
. Jeśli zdaniem organu rozstrzygnięcie toczącego się postępowania podatkowego jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

I SAB/Bd 1/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

i czerwiec 2003 roku., Organ uzasadnił zawieszenie ww. postępowań koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Prokuraturę Okręgową w B. , co w konsekwencji...
: gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - w dniu powzięcia przez organ podatkowy wiadomości...

I SAB/Go 3/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-08

złożony w dniu [...] września 2008 roku może być rozstrzygnięty bez jakichkolwiek wstępnych ustaleń. Zdaniem Skarżącego kilkadziesiąt toczących się postępowań...
a jedynie konieczność ustalenia określonych stanów faktycznych związanych z wysokością, ewentualnej nadpłaty a nie ze sprawą prejudycjalną. Nie mamy tu zatem żadnego zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   +2   6