Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

I SA/Wa 2128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

się postępowanie musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym. Gdy w sprawie wyłania się zagadnienie, które wykazuje...
nad pensjonatem '[...]' w [...]., Zdaniem Sądu, zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa ma znaczenie dla prowadzonej sprawy administracyjnej wówczas...

I SA/Wa 591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja...
czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

IV SA/Wa 1979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Administracyjny. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekającego w niniejszej sprawie, w przedmiotowych okolicznościach brak było, zagadnienia wstępnego...
na stanowisku, iż w, okolicznościach rozpatrywanej sprawy brak było zagadnienia wstępnego, które, wymagałoby rozstrzygnięcia przez inny sąd lub organ, co uzasadniałoby zawieszenie...

VI SA/Wa 4151/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

, zagadnieniem wstępnym, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik postępowania podatkowego., W tym stanie rzeczy - skoro w sprawie nie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia...

II OSK 641/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

. 106 k.p.a., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w niniejszej sprawie, w przedmiotowych okolicznościach brak było zagadnienia wstępnego, które wymagałoby...

I SA 2213/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

z ewidencji, albo zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, zobowiązując na podstawie art. 100 § 1 kpa...
, co następuje:, Skarga jest uzasadniona., Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istotne zagadnienia o charakterze procesowym. Stosownie do treści art.1 i art.2 ustawy...

I SA/Wa 1148/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-20

oznacza, że wyrok sądu powszechnego mógłby stanowić zagadnienie wstępne dla postępowania administracyjnego (tu nadzwyczajnego). Przywołany przepis ustawy (art. 64a ust...

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

. Inaczej mówiąc, już po wstępnym badaniu organ stwierdził, że proponowana interpretacja wykracza poza granice przedmiotowe ustalone w ustawie. W tej sytuacji, wobec...
administracyjnego znajdują zastosowanie nie tylko na etapie wydawania decyzji w oparciu o art. 10 ust. 5 u.s.d.g., ale też przy wstępnym badaniu wniosku złożonego...

II GSK 999/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

o art. 10 ust. 5 u.s.d.g., ale też przy wstępnym badaniu wniosku złożonego w trybie art. 10 ust. 1 u.s.d.g. Skoro wniosek taki należy złożyć do organu właściwego...
, musi on spełniać określone przez ustawodawcę wymogi i musi być należycie opłacony, to oczywistym jest, że te kwestie wstępne muszą być ocenione w ramach tzw. wstępnego badania...

II OSK 324/12 - Wyrok NSA z 2013-06-11

postanowienia o wznowieniu postępowania nie są czynnościami procesowymi, lecz mają charakter wewnętrzny. W ocenie Sądu I instancji w trakcie tych czynności wstępnych organ...
czynności wstępnych postępowania wznowieniowego, a więc przed wydaniem postanowienia o wznowieniu albo decyzji o odmowie wznowienia postępowania badać, czy wnioskodawca...
1   Następne >   +2   +5   7