Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 2294/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

M. W. do egzaminu komorniczego jest więc zagadnieniem wstępnym, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się M. W. wywodząc skargę...
zagadnienie wstępne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. z dnia [...] kwietnia 2006 r. Nr [...] i z dnia [...] lutego 2008 r...

VI SA/Wa 1283/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., Przesłanką wydania zaskarżonej decyzji było dwukrotne odwołanie K. F. prawomocnymi postanowieniami sądu z funkcji syndyka. Warunek ten został...
działania; przepisu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, poprzez jego niezastosowanie, a w konsekwencji uznanie, iż w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne - na tle przepisu art. 18 ust...

VI SA/Wa 663/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

postępowania administracyjnego. Uważała, że wniesienie skargi o wznowienie postępowania stanowi zagadnienie wstępne, o którym mówi, art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wniosek uzasadniała...
zawieszenia postępowania administracyjnego, gdyż istniało do rozstrzygnięcia zagadnienie wstępne przez inny organ lub sąd. Obszernie wyjaśniła okoliczności podane w skardze...

II SA/Wa 2628/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.; dalej: 'n.p.p.'). Jest to zagadnienie wstępne, które uprzednio musi być rozpatrzone przez inny organ, stanowiące dla Wojewody...
k.p.a. przez przyjęcie, że postępowanie prowadzone przez Starostę pod znakiem (...) stanowi zagadnienie wstępne i na skutek tego wydanie postanowienia o zawieszeniu...

II GSK 1772/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji...
czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii, Zasadnie podnosi się przy tym, że z zagadnieniem wstępnym...

OSK 1607/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

wstępnym, które musi być wcześniej rozstrzygnięte. Oznacza to, że bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd, wydanie decyzji...
orzeczenia Sąd nie podzielił zarzutu skarżącego, że rozstrzygnięcie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia sprawy...

VI SA/Wa 664/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Minister nie uzasadnił wyczerpująco, dlaczego wymienionych okoliczności nie uznał za zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy...
wstępnego przez inny organ lub sąd oraz zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Musi istnieć związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy...

VI SA/Wa 3/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

administracji publicznej powinien zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
lub sąd. Według skarżącego w niniejszym przypadku zaistniała typowa sytuacja związana z wystąpieniem zagadnienia wstępnego. Bowiem w przypadku rozstrzygnięcia na korzyść...

II GZ 41/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-28

zawieszenia postępowania prowadzonego przez Komisję, a treść decyzji Komisji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., Podnosząc te zarzuty Komisja wniosła...
, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Rozstrzygnięcie...

VI SA/Wa 2073/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania (por. postanowienie z dnia 16 maja...
. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu, zatem rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi być istotne z punktu widzenia realizacji celu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22