Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Minister uznał, że wyjaśnienie, czy skarżący jest winny zarzucanego mu czynu, na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego, stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu...
powszechny o odpowiedzialności karnej skarżącego stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu w sprawie uznania za obywatela polskiego...

II OSK 432/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

wyjaśnienie prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w C., czy skarżący jest winny zarzucanego mu czynu karalnego, stanowi zagadnienie wstępne w prowadzeniu przez Wojewodę Ś...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Organ przyjął, że tym zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie przez sąd powszechny...

VI SA/Wa 2337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

zakończenie postępowania administracyjnego. W ocenie organu zagadnienie wstępne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie zmiany koncesji zostało rozstrzygnięte...
[...] kwietnia 2013 r. w sprawie cofnięcia skarżącej koncesji, rozstrzygająca zarazem zagadnienie wstępne istotne dla załatwienia sprawy w przedmiocie zmiany koncesji...

II OSK 1296/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

. W uzasadnieniu organ wskazał, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania, ponieważ zagadnienie wstępne dotyczące ustalenia, czy A. P., ojciec skarżącej utracił obywatelstwo...
Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2001 r. stwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego przez skarżącą. W uzasadnieniu organ wskazał, że zagadnienie wstępne...

II OSK 1241/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne jest przesłanką obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
jest uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, przy czym jego rozstrzygnięcie należy do właściwego innego organu administracji publicznej lub sądu. Zagadnienie wstępne...

II SA/Wa 541/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

lub sąd,, 3. zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Organ stwierdził też, że w rozpatrywanej sprawie organem właściwym do ewentualnego stwierdzenia...
nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. nr [...] z dnia [...] lutego 2010 r.' stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia odwołania od decyzji...

II OSK 2372/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

mogło wystąpić zagadnienie wstępne polegające na potrzebie uprzedniego uznania przez sąd powszechny orzeczenia Sądu Najwyższego Stanu [...] z [...] września 2010 r., d...
przeprowadzenia odrębnego postępowania delibacyjnego przed sądem powszechnym. Oznacza to, że uznanie postanowienia Sądu Najwyższego Stanu [...] jest zagadnieniem wstępnym...

II OSK 2419/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

, że w sprawie mogło wystąpić zagadnienie wstępne polegające na potrzebie uprzedniego uznania przez sąd powszechny orzeczenia Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia z [...] września...
jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Tym samym organy administracji były zobowiązane do zawieszenia postępowania i wystąpienia do właściwego sądu...

II OSK 3076/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

, uzasadnionym było uznanie, że powstało w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego zagadnienie wstępne, które powinno skutkować zawieszeniem postępowania...
. i P. W.. W razie powzięcia wątpliwości w tym zakresie, dostrzegając istnienie zagadnienia wstępnego, wymagane było zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...

II OSK 2848/13 - Wyrok NSA z 2015-06-25

małżeństwa wnioskodawczyni z jej małżonkiem stanowiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. uzasadniające zawieszenie przez organ odwoławczy postępowania...
cudzoziemcowi zezwolenia na osiedlenie się - art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach, które stanowi zagadnienie wstępne dla postępowania w przedmiocie nabycia...
1   Następne >   3