Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 2275/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

o jego uchylenie. Zarzucił naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że zagadnieniem wstępnym uzasadniającym konieczność...
wydania decyzji przez organ, w postępowaniu przed którym wyłoniło się zagadnienie wstępne (por. wyrok NSA z dnia 21 lipca 1992 r., sygn. akt III SA 1041/92...

I SA/Wa 650/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, stanowi w tej sprawie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., oznacza bowiem rozstrzygnięcie...
o charakterze otwartym (jeszcze nieprzesądzona), stanowiąca konieczny warunek wydania decyzji przez organ, w postępowaniu przed którym wyłoniło się zagadnienie wstępne (por. wyrok...

I SA/Wa 1508/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

) naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez nietrafne uznanie, jakoby w niniejszej sprawie zachodziło zagadnienie wstępne wymagające zawieszenia niniejszego postępowania...
) przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie...

I SA/Wa 647/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

z [...] lipca 2020 r. W uzasadnieniu postanowienia minister wskazał, że zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie stanowi kwestia ustalenia statusu ulicy św. J. w [...] na dzień...
. Zagadnienie wstępne występuje wówczas, gdy istnieje konieczność rozstrzygania zagadnienia prawnego przez inny organ lub sąd. Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' rozumieć...

I SA/Wa 1936/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

/Wa 56/19., W uzasadnieniu postanowienia minister podniósł, że zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie stanowi kwestia ustalenia statusu ulicy [...] w [...] na dzień 31...
administracyjnego następuje wówczas, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...

I SA/Wa 146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

. i z dnia [...] marca 1954 r. może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Minister Rozwoju, Pracy i Technologii postanowieniem z [...] listopada...
. okaże się prawidłowe., W świetle ugruntowanego stanowiska orzecznictwa i doktryny, zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie...

I SA/Wa 374/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

ze stron stanowi podstawę z art. 97 § 1 pkt 1 kpa. Zarzuciła, że w sprawie nie istniało zagadnienie wstępne w rozumienie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, bowiem po śmierci M. P...
)., W ocenie skarżącej w przedmiotowej sprawie nie istniało zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa od rozstrzygnięcia którego zależało załatwienie sprawy...

VIII SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Minister powołał...
postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Postanowieniem z [...]grudnia...

I SA/Wa 894/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

nie definiuje pojęcia zagadnienia wstępnego, ale w myśl utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, zagadnieniem wstępnym jest takie postępowanie, którego wynik...
administracyjnych potwierdza bowiem prawidłowość stanowiska organu, że zaistniało zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., bowiem wydanie...

I SA/Wa 1931/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

nieruchomości stanowiła zagadnienie wstępne bez rozstrzygnięcia którego nie można było wydać decyzji w przedmiocie komercjalizacji., Zarzuty rozwinięto w uzasadnieniu...
. przepisów, tj. bez uprzedniego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego występującego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego...
1   Następne >   +2   4