Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

IV SA/Wa 1202/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

wyceny nieruchomości, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Odmienny jest bowiem zakres postępowań wyjaśniających, uwarunkowanych różnymi...
nr ew. [...] z obr. [...], przejętą przez [...] pod drogę. W ocenie organu odwoławczego organ I instancji nieprawidłowo uznał, że w sprawie zaistniało zagadnienie wstępne...

I OSK 91/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

. Uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż stwierdzenie, że w sprawie występuje nierozstrzygnięte zagadnienie wstępne, powinno doprowadzić Sąd...
zależność jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym, co znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie (por. teza 2 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2000 r...

I SA/Wa 711/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

administracyjne, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez zagadnienie wstępne rozumie...
, które wykażą swój tytuł prawny do objętej postępowaniem nieruchomości., Organ wskazał, że w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia stwierdzenia nabycia...

I SA/Wa 539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
głównej musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...

I SA/Wa 1186/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

pkt 4 kpa wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy...
nie jest dopuszczalne., Zdaniem Ministra Inwestycji i Rozwoju na gruncie niniejszej sprawy zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa stanowi ostateczne...

I SA/Wa 2950/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-22

, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia tegoż 'zagadnienia...
bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. I OSK 2108/11...

I SA/Wa 2245/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-07

, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...
rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego...

I SA/Wa 214/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

prowadzone przez Sąd Rejonowy w [...] pod sygn. akt [...] stanowi zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie, bowiem kwestia ta nie ma związku z rozstrzygnięciem...
. Musi więc istnieć bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie...

I SA/Wa 913/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

, że przez zagadnienie wstępne (prejudycjalne) rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
przez organ administracji., Minister podniósł, że w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia uzgodnienia treści księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości objętej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15