Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

I OSK 91/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

. Uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż stwierdzenie, że w sprawie występuje nierozstrzygnięte zagadnienie wstępne, powinno doprowadzić Sąd...
zależność jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym, co znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie (por. teza 2 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2000 r...

I SA/Wa 711/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

administracyjne, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez zagadnienie wstępne rozumie...
, które wykażą swój tytuł prawny do objętej postępowaniem nieruchomości., Organ wskazał, że w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia stwierdzenia nabycia...

I SA/Wa 539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
głównej musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...

I SA/Wa 1186/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

pkt 4 kpa wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy...
nie jest dopuszczalne., Zdaniem Ministra Inwestycji i Rozwoju na gruncie niniejszej sprawy zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa stanowi ostateczne...

I SA/Wa 214/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

prowadzone przez Sąd Rejonowy w [...] pod sygn. akt [...] stanowi zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie, bowiem kwestia ta nie ma związku z rozstrzygnięciem...
. Musi więc istnieć bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie...

I SA/Wa 913/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

, że przez zagadnienie wstępne (prejudycjalne) rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
przez organ administracji., Minister podniósł, że w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia uzgodnienia treści księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości objętej...

I SA/Wa 1960/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości zmarła. W konsekwencji, w ocenie Wojewody za zagadnienie wstępne w sprawie uznać należy konieczność...
1.W konsekwencji uznał, że w sprawie występuje również zagadnienie wstępne jakim jest konieczność ustalenia wysokości udziałów w prawie własności nieruchomości...

IV SA/Wa 2281/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

[...] stycznia 1951 r. nr [...] zależy rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. W przedmiotowej sprawie zatem zaistniało zagadnienie wstępne, o którym mowa w 97 § 1 pkt 4 K.p.a., K. P., K...
) rozstrzygnięcia prejudycjalnego na treść (kierunek) rozstrzygnięcia w sprawie głównej. Bezsprzecznie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. należy...

I SA/Wa 2352/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

, czyli na podstawie powołanej przez organy w niniejszej sprawie, ma natomiast miejsce w sytuacji, gdy w toku sprawy administracyjnej pojawia się zagadnienie wstępne...
. Zagadnienie wstępne to kwestia materialnoprawna, zazwyczaj obejmująca ustalenie stanu prawnego w określonym zakresie sprawy rozpoznawanej przez organ administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   14