Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 590/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako rozstrzygnięcie sądu powszechnego., Gmina [...] w dniu [...] listopada 2011 r. wniosła zażalenie...
sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, w której rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania...

V SA/Wa 591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem kwestii będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako rozstrzygnięcie sądu powszechnego...
administracyjnego., W uzasadnieniu organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, w której rozpoznanie...

II GSK 1442/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu wskazał, że w sprawie nie zachodziło zagadnienie wstępne, a kwestie...
administracyjnej, nie jest zagadnieniem wstępnym jeśli - jak w tym przypadku - możliwe jest jej rozpatrzenie i wydanie decyzji., Skargę na to rozstrzygnięcie złożyła Gmina S...

II GSK 1443/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

nie zachodziło zagadnienie wstępne, a kwestie, na które powołuje się skarżąca, dotyczą istoty sprawy. Zagadnieniem wstępnym nie mogło być samo twierdzenie, że wynik innego...
zagadnienie wstępne wstrzymujące wydanie w trybie art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), decyzji przez organ...

V SA/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-07

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Należy tutaj podkreślić, że zagadnienie wstępne musi mieć charakter...
, nie stanowi wstępnego zagadnienia prejudycjalnego a w konsekwencji nie stanowi podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

II GSK 1510/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

k.p.a., nie stanowi wstępnego zagadnienia prejudycjalnego, a w konsekwencji nie stanowi podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
może być konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Sąd podkreślił, że zagadnienie to musi mieć charakter...

I SA/Ol 124/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-01

środowiskowych, która stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu w sprawie warunków zagospodarowania i zabudowy. Do protestu strona dołączyła decyzję Starosty z dnia...
obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu w sprawie warunków zagospodarowania i zabudowy. Ostateczna decyzja...

V SA/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

1 p.p.s.a. gdyż obydwie sprawy nie pozostają w takim związku, aby można było stwierdzić, że jedna stanowi zagadnienie wstępne dla możliwości rozpatrzenia drugiej...
wniosku o zawieszenie postępowania wskazując, iż brak jest zagadnienia wstępnego, które uniemożliwiałoby rozstrzygnięcie niniejszej sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II GSK 1710/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

, że nawet gdyby uznać, iż zagadnieniem wstępnym dla tej sprawy było ustalenie wielkości zwrotu dotyczącego wydatków bezpośrednich, to i tak brak zawieszenia postępowania...
, pozostaje jednak na uboczu sprawy, bowiem nie zakwestionowano tego zagadnienia w zarzutach kasacyjnych., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zaistniałym zatem...

II GSK 2443/11 - Wyrok NSA z 2012-01-31

opinii w sprawach udzielenia pomocy publicznej wchodzi w zakres kompetencji Prezesa UOKiK. Taka opinia nie stanowi rozstrzygnięcia 'zagadnienia wstępnego...
Europejskiej jest wadliwe. Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, skoro chodzi o jednolite stosowanie restrykcyjnych...
1   Następne >   3