Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 1364/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

. Nie jest wiec dopuszczalne korzystanie z tej instytucji procesowej w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze skonkretyzowane, a możliwość tej konkretyzacji pozostaje...
kwestią otwartą. Czas trwania zawieszenia postępowania uzależniony może być wyłącznie od toku postępowania w którym zagadnienie wstępne będzie rozstrzygane...

I SA/Wa 2741/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

, że zagadnienie to stanowi tzw. zagadnienie wstępne czyli sytuację, w której wydanie przez Wojewodę [...] orzeczenia merytorycznego kończącego postępowanie uzależnione...
). Skarżąca podniosła, że w orzecznictwie wskazuje się, że zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie...

I SA/Wa 2742/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

niepodpadania nieruchomości pod przepisy dekretu. W związku z tym uznał, że zagadnienie to stanowi tzw. zagadnienie wstępne - sytuację, w której wydanie Wojewodę...
podniosła, że w orzecznictwie wskazuje się, że 'zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie...

I OSK 1144/09 - Wyrok NSA z 2010-06-24

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie Sądu I instancji w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne...
na to w skardze skarżąca, ustalić związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. Z powyższego...

I OSK 627/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

, że zakończenie postępowań dotyczących prawidłowości przejęcia majątku w oparciu o dekret jest zagadnieniem wstępnym bezpośrednio związanym z oceną decyzji z 1988 r...
administracyjnego uzależniona jest od istnienia między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego - rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia...

IV SA/Wa 2691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

dokonywał rozbieżnych ocen tych samych okoliczności faktycznych. W ocenie Ministra, zagadnienie wstępne stanowi określenie kręgu stron postępowania, którymi...
tych kwestii została sformułowana we wskazanym wyroku. Rozpoznanie skargi kasacyjnej zatem stanowi zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest ustalenie...

I OSK 1774/20 - Wyrok NSA z 2024-01-10

nieruchomości objętej postępowaniem przed przejęciem jej na własność Skarbu Państwa. Stanowi to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W tym stanie...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże...

IV SA/Wa 77/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-10

. o przeprowadzeniu reformy rolnej., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 §1 pkt 4 kpa...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. O zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym przesądza...

IV SA/Wa 78/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-10

1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 §1...
prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. O zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Wa 87/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-10

reformy rolnej., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 §1 pkt 4 kpa...
wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. O zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym przesądza treść przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   36