Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 277/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, że w doktrynie prawa administracyjnego, zagadnieniem wstępnym...
przedmiotem postępowania przed takim organem lub sądem. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podzielił pogląd wyrażony przez organ I instancji, iż zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1554/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

, Zdaniem zainteresowanego zagadnieniem wstępnym w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej jest kwestia wyznaczenia go na stanowisko służbowe w 2007 r...
. [...] wskazał, że wspomniane zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, gdyż toczy się postępowanie karne dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych przez Dowódcę...

II SAB/Wa 393/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-13

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postanawia -odrzucić skargę...
wstępnego. W skardze J. R. podniósł, iż Dowódca Sił Powietrznych zawiesił postępowanie i wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia...

II SA/Wa 1489/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-10

przez inny organ lub sąd. Wedle tego przepisu zagadnienie wstępne ma charakter prawnomaterialny, który wyłonił się w toku postępowania w danej sprawie, a warunkiem...
przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zarówno w postępowaniu...

II SA/Wa 2175/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

rozpatrzenie niniejszej sprawy, zatem w sprawie zaistniała podstawa z art. 97 § 1 pkt 4 kpa do zawieszenia postepowania., Zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Stąd, przepis art. 97 § 1 pkt 4 kpa wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego...

II SA/Wa 278/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza...
to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe., W przedmiotowej sprawie takiego zagadnienia...

II SA/Bd 158/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-28

. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., albowiem od wyniku jej rozpoznania zależy rozstrzygnięcie skargi na postanowienie organu II...
w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja...

I OSK 2906/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

i wydania decyzji w sprawie głównej, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe., W przedmiotowej sprawie takiego zagadnienia wstępnego nie było, ponieważ wszczęcie przedmiotowego...

II SA/Bd 503/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-23

, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem Sądu sprawa skargi na postanowienie z dnia [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 125 § 1...

IV SA/Wa 85/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

i Gospodarki Morskiej nie stanowi zagadnienia wstępnego dla postępowania prowadzonego przed Ministrem Obrony Narodowej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
nie stanowi zagadnienia wstępnego w stosunku do postępowania przed Ministrem Obrony Narodowej., Minister Obrony Narodowej w postanowieniu z dnia [...] sierpnia 2013 r...
1   Następne >   +2   6