Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 2148/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej; zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...
, że zagadnienie wstępne nie mogło być jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi organami albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie...

II SA/Wa 1561/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

nie było bowiem uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie nie był z całą...
tylko wówczas, gdy w sprawie wystąpi zagadnienie, którego brak rozstrzygnięcia wyklucza każde, zarówno pozytywne, jak i negatywne dla strony zakończenie postępowania...

II SA/Wa 265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

sprawy, a także do czasu zakończenia postępowania karnego w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową [...] w S., czyli do czasu zagadnień wstępnych warunkujących...
z urzędu w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek w nim wskazanych. Zagadnienie wstępne to okoliczność warunkująca merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej...

II SA/Wa 177/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

do zawieszenia postępowania, ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. obiektywnego wyjaśnienia stanu faktycznego...
skarżącej, mimo konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, którym była opinia Komisji wydana w oparciu o istotnie rozbieżny w ocenie stron stan faktyczny...

II SA/Wa 1001/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

być traktowane, tak jak rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu powołanych przepisów (zob. P. Daniel, Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowo...
uwzględniona, jednakże nie z przyczyn w niej podniesionych., Zagadnienie zbiegu postępowań nadzorczych wobec decyzji poddanej kontroli sądów administracyjnych, stanowiło...

II SA/Wa 2297/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);, 8) decyzja została wydana w oparciu o inną...
w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie...

II SA/Wa 303/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

do jego użycia - powołana okoliczność nie była więc zagadnieniem wstępnym. Minister wydał decyzję o przeniesieniu pozwolenia na utworzenie uczelni po stwierdzeniu spełnienia...
, że zagadnienie rażącego naruszenia prawa było wielokrotnie przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podkreślał, że cechą rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wa 302/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-09

przez stronę podania o wznowienie postępowania nie wszczyna postępowania wznowieniowego. Podanie uruchamia postępowanie wstępne, w trakcie którego organ administracyjny...
Kpa., właściwy organ. Podanie uruchamia bowiem postępowanie wstępne, którego celem jest ustalenie przez organ czy nie zachodzą przedmiotowe bądź podmiotowe przesłanki...

V SA/Wa 2088/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-24

rozpatrzenie sprawy ., Należy zaznaczyć, że postępowanie przed organem odwoławczym składa się z trzech faz:, 1) fazy wstępnej obejmującej badanie odwołania pod względem...
. A. Wróbel - Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2013), W fazie wstępnej organ obowiązany jest ocenić, czy odwołanie jest dopuszczalne i czy zostało...

II SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców, na wstępnej fazie weryfikacji złożonego wniosku, organ wydałby decyzję tożsamą z decyzją wydaną w dniu...
wstępnej Sąd wskazał umorzenie postępowania jest czynnością właściwą dla okoliczności faktycznych i prawnych, które nie obligują organu do rozstrzygnięcia merytorycznego...
1   Następne >   2