Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

I SA/Wa 933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

zawieszonego postępowania - wskazując, iż zagadnienie wstępne zostało już rozstrzygnięte., Podniosła, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] grudnia...
rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek, do którego ustalenia jest zobowiązany organ administracji., Przenosząc powyższe rozważania na grunt...

VII SA/Wa 2000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

załatwieniem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym, które musi być wcześniej rozstrzygnięte. Bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny...
uwarunkowaniach stanowi zagadnienie wstępne i przeszkodę do wydania decyzji kończącej postępowanie odwoławcze;, 2) art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nieodniesienie się do zarzutu...

I SA/Wa 715/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-02

wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej i do rozstrzygnięcia...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r. sygn. akt II OSK...

I SA/Wa 1908/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-01

. Jak słusznie zauważył Wojewoda [...] w postanowieniu z dnia [...] czerwca 2015 r., w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia stwierdzenia nabycia spadku...
bezspornie kręgu osób, które mają prawo uczestniczyć w postępowaniu w charakterze stron., Tym samym organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne...

IV SA/Wa 2151/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-12

sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po T. O. i R. O. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Bez rozstrzygnięcia...
lub sporządzenie przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia po T. O. i R. O. stanowi zagadnienie wstępne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] marca 1982...

I SA/Wa 1149/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych stronach postępowania jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to kwestia materialnoprawna, zazwyczaj obejmująca ustalenie stanu prawnego w określonym zakresie sprawy...

I SA/Wa 932/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. 97 § 1 pkt 4 kpa. W ocenie organu II instancji Wojewoda [...] w zaskarżonym postanowieniu prawidłowo uznał, że w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia...
o stwierdzenie nabycia spadku po S. S. nie zostało przeprowadzone. Tym samym organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne skutkujące koniecznością...

IV SA/Wa 3247/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

bezspornie kręgu osób, które mają prawo uczestniczyć w postępowaniu w charakterze stron. Tym samym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne...
przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna) stanowi zagadnienie prawne, które powstało w toku postępowania administracyjnego...

IV SA/Wa 958/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

administracyjnego na podstawie przewidzianej w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. ma miejsce w sytuacji, gdy w toku sprawy administracyjnej pojawia się zagadnienie wstępne...
. Zagadnienie wstępne to kwestia materialnoprawna, zazwyczaj obejmująca ustalenie stanu prawnego w określonym zakresie sprawy rozpoznawanej przez organ administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   13