Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

IV SA/Wa 3372/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

lub inny organ, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Zdaniem organu w niniejszej sprawie kwestię wstępną stanowi toczące się przed Ministrem postępowanie...
) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Użyty w tym przepisie zwrot 'zawiesza postępowanie' oznacza, że organ jest zobligowany zawiesić postępowanie...

VII SA/Wa 952/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-08

, że rozstrzygnięcie w sprawie decyzji środowiskowej nie jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy podjęcie decyzji w postępowaniu przed organem II instancji., Pismem...
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej stanowi brak formalny wniosku, który nie może zostać uznany za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 kpt...

I SA/Wa 1681/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Podkreślono również, że przy zawieszaniu postępowania konieczne jest ustalenie, czy między rozstrzygnięciem sprawy...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym istnieje związek przyczynowy tego rodzaju, iż brak rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd jawi...

II GSK 538/20 - Wyrok NSA z 2023-07-19

wystąpiło tzw. zagadnienie wstępne, obligujące organ odwoławczy do zawieszenia postępowania zażaleniowego na podstawie art. 97 §1 pkt 4 k.p.a., Wnosząc o ponowne rozpatrzenie...
k.p.a. poprzez naruszenie zasady praworządności oraz błędne uznanie, że w sprawie występuje tzw. zagadnienie wstępne. Z uwagi na powyższe strona wniosła o uchylenie...

I OSK 938/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

czy kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej ma obowiązek zawiesić...
lub sąd., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania jurysdykcyjnego...

I OSK 951/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej ma obowiązek zawiesić prowadzone...
., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania jurysdykcyjnego...

I OSK 950/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872), a tym samym czy kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zgodnie z art...
nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi...

IV SA/Wa 1579/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

z [...] lutego 1948r. jest zagadnieniem wstępnym,, - art. 126 w zw. z art. 107 § 3 oraz art. 11 K.p.a. przez nienależyte uzasadnienie zaskarżonego postanowienia polegające...
na braku wykazania przez organ, iż sprawa dotycząca stwierdzenia nieważności orzeczenia jest zagadnieniem wstępnym dla niniejszej sprawy; niewskazanie zależności pomiędzy...

I SA/Wa 1609/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

w ocenie odwołującego się w postępowaniu wystąpiło zagadnienie wstępne, polegające na konieczności rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu faktycznego statusu przejmowanej...
postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Jednocześnie wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   40