Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

VII SA/Wa 1319/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego...
musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...

I OSK 512/20 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

na te okoliczności jest celowe. Zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości, jak i ekonomiki procesowej., Zagadnienie wstępne stanowi...
dojść do wniosku, że rozstrzygnięcie sądu powszechnego w powyższym zakresie stanowi zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 k.p.c., w wyniku...

II OW 175/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

linii brzegu rzeki [...] w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
. zawiesił postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia linii brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego...

IV SA/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-24

również, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej [...] zawiesił postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek skarżącego, przyjmując za zagadnienie wstępne postepowanie zakończone...

IV SA/Wa 2733/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

właścicieli [...] s.c. w [...] nie stanowią zagadnień wstępnych w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Minister w uzasadnieniu decyzji z [...] września 2019 r. wskazał...
p.w. nie powiązał ustalenia charakteru wód z ustaleniem linii brzegu. Zagadnienie dotyczące ustalenia linii brzegu reguluje odrębny przepis - art. 220 p.w. Skarżący...

IV SA/Wa 445/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

cywilnego. Ustalenie linii brzegu jest zatem etapem wstępnym regulacji stanu prawnego gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Skład orzekający obecnie...
Prawo wodne z 2001 r. Zasadniczy problem w niniejszej sprawie koncentrował się zatem na zagadnieniu czy wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu skutkuje przejściem...

IV SA/Wa 1651/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

na niebudzącej wątpliwości sprzeczności między treścią rozstrzygnięcia, a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę prawną. Warunkiem wstępnym jest tu ustalenie, iż w zakresie...
, koncentruje się wokół jednego zagadnienia. Mianowicie Spółka twierdzi, że decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r...

IV SA/Wa 1652/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

prawa polega na niebudzącej wątpliwości sprzeczności między treścią rozstrzygnięcia, a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę prawną. Warunkiem wstępnym...
nieważności decyzji, koncentruje się wokół jednego zagadnienia. Mianowicie Spółka twierdzi, że decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia...

VI SA/Wa 2280/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

. Wymóg ten jest jednoznacznie określony w § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie szkolenia i służy wstępnej ocenie warunków przeprowadzania szkolenia jako jeden z pierwszych...
wyżej rozporządzeń oraz sposobu ich naruszenia przez stronę., Z powołanych regulacji prawnych wynika, iż zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz minimalna liczba godzin...