Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 360/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-15

w Szczecinie, zagadnienia wstępnego, którym jest rozstrzygnięcie w przedmiocie nadania V. D. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego., Wojewódzki Sąd...
do treści art. 97 § 1 pkt 4 Kpa organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II SA/Wa 1507/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-12

, bowiem postępowanie o stwierdzenie nieważności aktu mianowania było zagadnieniem wstępnym w stosunku do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego., W odpowiedzi na skargę organ...
, należy traktować jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, które miałoby spowodować zawieszenie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego. W uzasadnieniu ww...

III OSK 428/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-23

przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Związek...

I SA/Wa 1457/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-03

wniosku o przywrócenie terminu była więc zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA, obligującym Ministra Edukacji Narodowej do zawieszenia postępowania...

II SA/Ol 290/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-08

zaznaczył, że opinia kuratora oświaty, o której mowa wyżej, nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 kpa. Dlatego brak było podstaw...

II SA/Ol 288/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-08

, nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 kpa. Dlatego brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania do czasu wydania takiej opinii. Organ...

II SA/Wa 63/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Wobec tego, że powołane postanowienie o zawieszeniu...

I OSK 994/10 - Wyrok NSA z 2010-10-15

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym w ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia wiedzy...
egzaminów wstępnych). Skoro wniosek dotyczył nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku 'architektura i urbanistyka', to oczekiwanie, że wnioskodawca przedstawi...

II SA/Bd 373/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-19

stacjonarne jest nielogiczne, gdyż w sytuacji zdania przez skarżącą, po ukończeniu któregokolwiek roku studiów, egzaminu wstępnego na studia stacjonarne, byłaby ona studentką...
się do regulacji prawnej tego zagadnienia, zawartej w art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98...

II GSK 420/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

1 p.p.s.a. w związku z art. 30e z.p.p.r., poprzez niezastosowanie art. 30d ust. 3 z.p.p.r., wynikające z niedostrzeżenia podczas wstępnego badania, że pouczenie zawarte...
jej skutecznego wniesienia., Kasator podniósł, iż Sąd I instancji powinien był w ramach wstępnego badania wniesionej skargi, w przypadku stwierdzenia, że materiał dowodowy...
1   Następne >   2