Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 2718/16 - Wyrok NSA z 2017-05-16

, zgodnie z którym organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

I OSK 289/10 - Wyrok NSA z 2010-08-11

a nie jego kwalifikacji. Nie oznacza to jednak, wbrew twierdzeniom kasatora, że jeżeli organ nie zakwestionuje kwalifikacji nauczyciela na wstępnym etapie postępowania, to po uzyskaniu...
faktycznego i wyjaśniał inne zagadnienie prawne niż to występujące niniejszej sprawie. Zagadnienia prawne w tej sprawie dotyczyły szczególnie kwestii ustalenia...

I SA/Wa 957/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-14

licencji lub akredytacji., Licencja stanowi wstępną fazę udzielania uczelniom pozwolenia na prowadzenie działalności oświatowej, i nie daje prawa do wydawania dyplomów...
Rzeczypospolitej a Rządem [...] o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych...

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

nie powoduje automatycznie skutku jego wszczęcia. Na wstępnym etapie rozpoznania sprawy organ administracji przeprowadza badanie pod kątem istnienia przesłanek...
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiada prawu., Istota zagadnienia jakie wyłoniło się na gruncie niniejszej sprawy, sprowadza się do odpowiedzi...

I OSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27

warunki, jakie musi spełnić nauczyciel, aby został mu nadany kolejny stopień awansu zawodowego. W części wstępnej ustępu 1 tego artykułu wymienione są warunki wspólne...
, że wobec niestwierdzenia z urzędu nieważności postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny ogranicza swoje rozważania do oceny zagadnienia prawidłowości dokonanej...

OSK 178/04 - Wyrok NSA z 2004-04-23

stanowi wstępną fazę udzielania uczelniom pozwolenia na prowadzenie działalności oświatowej i nie daje ona prawa do wydawania dyplomów o wzorze państwowym. Dyplomy uczelni...
Konwencji/ powołał się na protokół między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Ukrainy o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów...