Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1486/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

[...] grudnia 2009 r. wydaną w sprawie orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] marca 1950 r. stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania uwłaszczeniowego...
z prawem decyzji ostatecznej, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4...

I OSK 311/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

, w której uznałby, że powstało zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik postępowania w niniejszej sprawie, winien zawiesić postępowanie administracyjne toczące...
naruszenie art. 97 § 1 k.p.a. poprzez niewłaściwe ustalenie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd., Skarżący...

I SA/Wa 688/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Organ musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., Organ...
decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2010 r. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Bez rozstrzygnięcia zaś tego zagadnienia...

I SA/Wa 247/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-13

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 'Zagadnieniem wstępnym', w rozumieniu tego przepisu, mogą być tylko i wyłącznie kwestie prawne...
wstępne może powstać tylko w toku postępowania. Natomiast końcową granicą czasową powstania zagadnienia wstępnego jest data wydania decyzji w danej instancji...

I SA/Wa 577/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-16

Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2004 r. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i uzasadnia zawieszenie postępowania. Postępowanie...
do spornej działki. Zatem zagadnienie wstępne jest rozstrzygnięte, tj. [...] nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie [...]. Nie zachodzą też w tej sprawie...

I SA/Wa 1828/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-17

się zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, polegające na rozstrzygnięciu kwestii prawa własności do przedmiotowej nieruchomości - na skutek wystąpienia przez Wojewodę...
z urzędu lub na żądanie strony., Dodał, że w sytuacji zawieszenia postępowania ze względu na zagadnienie wstępne, przyczyna uzasadniająca zawieszenie ustępuje w chwili...

I SA/Wa 2235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte., W tym kontekście istotnym jest ustalenie, czy między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem...
wstępnym istnieje związek przyczynowy tego rodzaju, iż brak rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd jawi się jako bezwzględna przeszkoda dla wydania...

I SA/Wa 1380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-11

administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało...
jeszcze rozstrzygnięte., W świetle powyższego Minister podniósł, iż istotnym jest ustalenie, czy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...

I SA/Wa 2475/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

lub sąd., Minister Infrastruktury zwrócił uwagę, że zawiesić można tylko toczące się postępowanie, a zatem zagadnienie wstępne może powstać tylko w toku takiego postępowania...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie...

I SA/Wa 701/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

w przedmiotowej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie ma wpływ na prawidłowe rozstrzygnięcie kwestii zwrotu nieruchomości., Uznając za prawidłowe...
., Zdaniem skarżącego w niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, a organ odwoławczy miał obowiązek rozpatrzyć wszystkie żądania i wnioski strony i ustosunkować...
1   Następne >   +2   +5   +10   24