Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I OSK 3075/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

. jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności i stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa...
nie zdefiniował tego pojęcia. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji...

I SA/Wa 2161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

Odwoławczego [...] oraz kwestia dotycząca ustalenia kręgu spadkobierców po J. S. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 §1 pkt 4 k.p.a., Na powyższe postanowienie...
poprzez uznanie, że:, 1) postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji SKO jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie...

I SA/Wa 1345/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

obu instancji uznały, że zagadnieniem wstępnym, o jakim mowa w cytowanym przepisie, dla postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozpoznane. Takie rozumienie przepisu...

I OSK 804/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

własności czasowej do gruntu położonego w W. przy ul. [...], hip. Nr [...], który wpłynął do Zarządu Miejskiego w dniu [...]r., jest zagadnieniem wstępnym względem...
wniosku dekretowego jest zagadnieniem wstępnym względem postępowania komunalizacyjnego prowadzonego w trybie nieważnościowym., Przedmiotem kontroli Sądu I instancji...

I SA/Wa 220/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

sprawie nie istnieje zagadnienie wstępne wymagające rozpoznania przez sąd, gdyż oceny legalności decyzji komunalizacyjnej dokonuje się w postępowaniu administracyjnym...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku, zawieszenie postępowania na tej podstawie...

I OSK 593/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wywiedziona od tego wyroku skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego...
następców prawnych po W.B., która jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia [...] sierpnia 2001 r. Organ...

I SA/Wa 1192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

stanowi zagadnienie wstępne dla niniejszego postępowania albowiem ma stwierdzić czy i jaki tytuł prawny przysługuje skarżącej do skomunalizowanej nieruchomości. O ile...
co do zasady organ ma rację, że wynik takiego postępowania stanowi zagadnienie wstępne dla postępowania, w którym niezbędne jest wykazanie interesu prawnego strony w żądaniu...

I SA/Wa 3207/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ nadzoru uznał, że zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest rozstrzygniecie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej...
postanowienie dochodząc do przekonania, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania nieważnościowego w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż brak jest zagadnienia wstępnego...

I OSK 2835/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

postępowania prejudycjalnego musi cechować się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W judykaturze (por. uchwała...
samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie...

I OSK 3384/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

zagadnienie wstępne., Burmistrz G.M. pismem z dnia 28 października 2014 r. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [..] lipca...
Burmistrza M. za zagadnienie wstępne., Po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta M. o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister Administracji i Cyfryzacji postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   6