Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Lu 853/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-04

instancji wskazał, że zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji. Powiatowy...
wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało...

IV SA/Wa 2513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna) (por. M. Romańska, w: T...
samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub ujawniło się w toku postępowania sądowego. W takim stanie faktycznym zawieszenie postępowania...

II SA/Łd 812/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-10

tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik...
zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie...

II OZ 1264/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

'o sprostowanie w dokumentach z akt sprawy' i w jego ocenie wyjaśnienie tej rozbieżności stanowi 'zagadnienie wstępne niniejszego postępowania'., Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Po 151/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-07

numeru weterynaryjnego. W ocenie organu II instancji, spór przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

IV SA/Wa 1313/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

w sprawie o wykroczenie z art. 37 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej nie stanowi zagadnienia wstępnego od którego zależy nałożenie grzywny w celu przymuszenia...

II OSK 88/18 - Wyrok NSA z 2019-11-27

po zastosowaniu, którego stanowił przesłankę wymierzenia kary administracyjnej., Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego, o ile postępowanie takowe byłoby wszczęte, mogłoby...

II SA/Bd 672/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-08

powszechnie obowiązującego w dacie wydania decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Na wstępne wyjaśnić należy, iż sprawę rozpoznano...
jej dalszego utrzymywania Zgodnie z art. 190 p.p.s.a. stanowisko NSA wiąże Sąd rozpoznający niniejszą sprawę powtórnie, toteż wskazane zagadnienie intertemporalne...

II SA/Po 641/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-28

przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, muszą posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii zwierząt łownych, oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych...
., Skarga nie jest zasadna., W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, że poruszone przez skarżącą spółkę zagadnienia, a mianowicie, czy tusze zwierząt łownych nieoskórowanych...

II SA/Bk 629/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-24

- jak wskazał to expressis verbis we wstępnej części środka zaskarżenia - nie rozstrzygnięcie a uzasadnienie rozstrzygnięcia organu odwoławczego. Wynika to z faktu...
relewantną dla legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia., Spór w sprawie niniejszej dotyczył w istocie dwóch zagadnień: możliwości wydania decyzji administracyjnej nakazującej...
1   Następne >   2