Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VI SA/Wa 1160/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny dla postępowania...
nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność, zdaniem skarżącej. ma miejsce w przedmiotowej...

VI SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
', wówczas nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1163/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania o cofnięcie koncesji. Wynik tego postępowania jest znamienny...
', wówczas nie można zasadnie twierdzić, iż zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt. 4 k.p.a. Taka okoliczność zdaniem skarżącej ma miejsce...

VI SA/Wa 1159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

o zmianę decyzji koncesyjnej poprzez wpisanie udziałowca'. Natomiast zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest w tym przypadku wynik postępowania...
(zwaną też zagadnieniem wstępnym) opisuje się wyodrębniając w tym pojęciu jego cztery najistotniejsze składniki: 1) zagadnienie to powstaje w toku danego postępowania...

VI SA/Wa 2557/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

innego zagadnienia o charakterze wstępnym. W ocenie Sądu I instancji, takie działanie organu nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i sprowadza...
postępowania bez możliwości wniesienia środka odwoławczego., W ocenie Sądu I instancji, uznanie żądania skarżącej w istocie za rodzaj zagadnienia wstępnego (pobocznego...

VI SA/Wa 1662/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

) dopiero postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r., w związku z wystąpieniem w rozpoznawanej sprawie innego zagadnienia o charakterze wstępnym., W ocenie Sądu...
za rodzaj zagadnienia wstępnego (pobocznego) w rozpatrywanej sprawie nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach postępowania administracyjnego, ani w treści skarżonego...

II GSK 1418/14 - Wyrok NSA z 2015-07-16

(zawieszone) dopiero postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r., w związku z wystąpieniem w rozpoznawanej sprawie innego zagadnienia o charakterze wstępnym. W ocenie Sądu...
., W ocenie Sądu I instancji, uznanie żądania skarżącej w istocie za rodzaj zagadnienia wstępnego (pobocznego) w rozpatrywanej sprawie nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach...

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

, a więc już na wstępnym etapie koncesyjnym jej wniosek nie spełniał wymagań określonych rozporządzeniem KRRiT., Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z poglądem...
wstępnego. Skarżąca nie zgodziła się również z argumentacją Sądu dotyczącą braku sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności radiowej. Podkreśliła, że przepisy stanowią...

VI SA/Wa 3148/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
1   Następne >   2