Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

[...] organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowi zagadnienie wstępne., Strona wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem...
oraz w zw. z art. 730 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego polegającą na przyjęciu, że zagadnienie wstępne w sprawie zezwolenia...

VI SA/Wa 1046/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

sprawy ze skargi spółki na decyzję KNF z dnia [...] kwietnia 2008 r. stanowi zagadnienie wstępne albowiem od niego zależy czy prospekt, którego dotyczy aneks nr 18...
o tym, iż obowiązek przekazywania aneksów nie istnieje, to tym samym nie może istnieć zagadnienie wstępne, które o tym obowiązku przesądzi. Zagadnienie prejudycjalne...

VI SA/Wa 2713/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

nabiera więc zagadnienie tożsamości sprawy administracyjnej. Należy w związku z tym zauważyć, że zgodnie z powszechnym stanowiskiem doktryny (por. B. Adamiak, glosa...

II GSK 1581/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ujawnione w sprawie zagadnienie może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
. Komentarz, WKP 2019, wyd. II, uwagi do art.97; L. Klat-Wertelecka, Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Administracja i prawo...

VI SA/Wa 1477/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

. decyzją i uznała, że rozpoznanie przez sąd administracyjny skargi wniesionej na ww. decyzję stanowi zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie niezbędne...
się postępowanie w sprawie głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść...

II GSK 1775/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu Spółki na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie. Komisja...
decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Komisja stwierdziła, że skarżąca z jednej strony czyni zarzut Komisji, że nie ustaliła...

II GSK 1582/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu Spółki na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie. Komisja wyjaśniła...
zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Komisja stwierdziła, że skarżąca z jednej strony czyni zarzut Komisji, że nie ustaliła...

II GZ 180/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-17

. Za wadliwą organ uznał jednak kwalifikację tego związku, gdyż nie można stwierdzić, że relacja ta może zostać uznana za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1...
którego nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Zagadnienie wstępne zachodzi jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim...

VI SAB/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

tego postępowania zagadnienie wstępne związane w ogóle ze zdolnością występowania przez bank w sprawie o zatwierdzenie projektu umowy zrzeszenia w trybie art. 16 ufbs...
przedmiotowej sprawy było zależne od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, czyli ostatecznego rozpoznania wniosku banku o udzielenie mu zezwolenia na rozpoczęcie...

VI SA/Wa 1638/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

proponowana jest przez dostawcę. Wstępna cena zaprojektowanego modelu jest znana zarządowi Spółki. Następnie składane jest zamówienie do G., który również negocjuje cenę...
1   Następne >   +2   +5   7